KHÔI PHỤC MÃ SỐ THUẾ

Số: 56:9037 /СТТРНСМ-КК V/v: khôi phục mã số thuế

    Hiện nay việc khôi phục mã số thuế đối với trường hợp người nộp thuế ở tình trạng cơ quan Thuế đã ban hành “Thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký” nhưng cơ quan Đăng ký kinh doanh chưa ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại các đơn vị thực hiện chưa thống nhất. Để đảm bảo việc thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế đúng quy định hiện hành, Cục Thuế hướng dẫn như sau: 
   Căn cứ quy định tại Điều 18, Điều 19, Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính, như sau: 
    “Điều 18. Hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế 
    1.Hồ sơ khôi phục mã số thuế của người nộp thuế:
     ……
    b) Sau khi cơ quan thuế có Thông báo về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký theo quy định tại Điều 17     Thông tư này nhưng chưa bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép tương đương và chưa bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì người nộp thuế nộp Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu sổ 25/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày cơ quan thuế ban hành Thông bảo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.” 
    “Điều 19. Xử lý hồ sơ khôi phục mã số thuế và trả kết quả 
    ……
    b) Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế của người nộp thuế đầy đủ đối với trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 18 Thông tư này, cơ quan thuế lập danh sách các hồ sơ khai thuế còn thiếu, tình hình sử dụng hóa đơn, số tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước phải nộp hoặc còn nợ và thực hiện xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn tính đến thời điểm người nộp thuế nộp hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế theo quy định, đồng thời thực hiện xác minh thực tế tại địa chỉ trụ sở kinh doanh của người nộp thuế và lập Biên bản xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ dã dăng ký mẫu số 15/BB-BKD ban hành kèm theo Thông tư này theo hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế của người nộp thuế (người nộp thuế phải ký xác nhận vào Biên bản). 
    Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp người nộp thuế ở tình trạng cơ quan Thuế đã ban hành “Thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ dã dăng ký” nhưng cơ quan Đăng ký kinh doanh chưa ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì cơ quan thuế thực hiện xác minh thực tế tại dịa chỉ trụ sở kinh doanh của người nộp thuế và lập Biên bản xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký theo hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế của người nộp thuế. 
    Cơ quan thuế thực hiện khôi phục mã số thuế của người nộp thuế sau khi người nộp thuế đã nộp đầy đủ các hồ sơ khai thuế còn thiếu, tình hình sử dụng hóa đơn, số tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước phải nộp hoặc còn nợ và thực hiện xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn tính đến thời điểm người nộp thuế nộp hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế. 
    Sau khi khôi phục mã số thuế, cơ quan thuế tiếp tục theo dõi việc chấp hành pháp luật về thuế của người nộp thuế theo quy định. 
    Cục Thuế Thành phố thông tin để các đơn vị biết, thực hiện..

THAM KHẢO

Số: 56:9037 /СТТРНСМ-КК 
V/v: khôi phục mã số thuế 

 

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.