thue-24
LUẬT QUẢN LÝ THUẾ
(Bấm vào xem nội dung chi tiết)
NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT QUẢN LÝ THUẾ
(Bấm vào xem nội dung chi tiết)
Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

Văn bản hợp nhất số 5/VBHN-BTC ngày 15 tháng 3 năm 2023 của Bộ Tài chính về hợp nhất các Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT QUẢN LÝ THUẾ
(Bấm vào xem nội dung chi tiết)
1. Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ.

Văn bản hợp nhất số 66/VBHN-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài chính về hợp nhất các Thông tư về hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

...

...

2. Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.

...

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

nckh luat 3

Luật Quản lý thuế năm 2019

nckh luat 3

Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi...

nckh luat 3

Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi...

nckh luat 3

Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn...

nckh luat 3

Luật Xử phạt vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản sửa đổi bổ sung (up to 2023)

nckh luat 3

Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định xử phạt vi phạm...

1. Quản lý thuế - Luật - Số: 01/VBHN-VPQH ngày 28 tháng 4 năm 2016
2. Quản lý thuế - Nghị định - Số: 31/VBHN-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2022
3. Quản lý thuế - Thông tư - Số: 21/VBHN-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2021

VĂN BẢN TỔNG HỢP, HƯỚNG DẪN

lgoo vp

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ CẤP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ CỦA CƠ QUAN THUẾ KHI DOANH...

Số:10119/CTBDU-TTHT ngày 08 tháng 4 năm 2024 V/v chính sách thuế
lgoo vp

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XUẤT HÓA ĐƠN CHUYỂN NHƯỢNG QSDĐ

Số: 9915/CTBDU-TTHT ngày 05 tháng 1 năm 2024 V/v chính sách thuế
lgoo vp

QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, BẢNG TỔNG HỢP DỮ LIỆU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ĐÃ GỬI CƠ...

Số: 9914/CTBDU-TTHT ngày 05 tháng 4 năm 2024 V/v xử lý hoá đơn sai sót theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP
lgoo vp

QUY ĐỊNH VỀ GIA HẠN NỘP TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VÀ LÙI THỜI HẠN NỘP...

Số: 1541 /TCT-QLN ngày 12 tháng 4 năm 2024 V/v gia hạn và lùi thời hạn nộp tiền cấp quyền KTKS.
lgoo vp

PHÂN LOẠI KHOẢN NỢ TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Số: 1542 /TCT-QLN ngày 12 tháng 4 năm 2024 V/v Phân loại nợ
lgoo vp

CHÍNH SÁCH THUẾ XUẤT HÓA ĐƠN TRẢ LẠI DỊCH VỤ CHO THUÊ XƯỞNG

Số: 17339 /CT-TTHT ngày 03 tháng 4 năm 2024 V/v xử lý hóa đơn có sai sót
lgoo vp

HƯỚNG DẪN VỀ THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH THUẾ GTGT VÀ THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH DOANH THU ĐỂ TÍNH...

Số: 18353 /CTHN-TTHT ngày 8 tháng 4 năm 2024 V/v thời điểm khai thuế GTGT, thuế TNDN
lgoo vp

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ,...

Số: 18355/CTHN-TTHT ngày 08 tháng 4 năm 2024 V/v xử lý hóa đơn sai sót
lgoo vp

QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ HÓA ĐƠN SAI SÓT

Số: 18360/CTHN-TTHT ngày 08 tháng 4 năm 2024 V/v xử lý hóa đơn sai sót
lgoo vp

QUY ĐỊNH VỀ LẬP HÓA ĐƠN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

Số: 19094 /CTHN-TTHT ngày 10 tháng 04 năm 2024 V/v hướng dẫn về hóa đơn
Hóa đơn

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.