hinh anh tndn 2
LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
(Bấm vào xem nội dung chi tiết)
Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

Văn bản hợp nhất số 22/VBHN-VPQH ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Văn phòng Quốc hội về hợp nhất Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
(Bấm vào xem nội dung chi tiết)
Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tài chính về hợp nhất các Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
(Bấm vào xem nội dung chi tiết)
1. Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi bổ sung.

Văn bản hợp nhất số 66/VBHN-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài chính về hợp nhất các Thông tư về hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BTC ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Bộ Tài chính về hợp nhất các Thông tư hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp.

1. Thuế TNDN - Luật - Số: /VBHN-VPQH ngày
2. Thuế TNDN - Nghị định - Số:/VBHN-BTC ngày 
1. Thuế TNDN - Thông tư - Số: 66/VBHN-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2019

VĂN BẢN TỔNG HỢP, HƯỚNG DẪN

logo main

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Số: 3029/CTBRV-TTHT ngày 01 tháng 04 năm 2024 V/v ưu đãi thuế TNDN
logo main

XÁC ĐỊNH KHOẢN CHI ĐƯỢC TRỪ VÀ KHÔNG ĐƯỢC TRỪ KHI XÁC ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THUẾ TNDN...

Số: 3465/CTBRV-TTHT ngày 15 tháng 4 năm 2024 V/v xác định chi phí khấu hao TSCĐ
logo main

QUY ĐỊNH VỀ KHOẢN CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN KHI TÍNH THUẾ TNDN

Số: 1879/TCT - CS Ngày 07 tháng 05 năm 2024 V/v chính sách thuế TNDN
logo main

XÁC ĐỊNH ƯU ĐÃI THUẾ TNDN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG HÀNG THUỶ SẢN

Số: 1883/TCT - CS Ngày 07 tháng 05 năm 2024 V/v chính sách thuế
logo main

XÁC ĐỊNH CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ ĐỐI VỚI CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠN TẦNG ĐƯỜNG...

Số: 3056/CTBRV-TTHT Ngày 02 tháng 04 năm 2024 V/v xác định chi phí được trừ.
logo main

QUY ĐỊNH ƯU ĐÃI THUẾ TNDN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỚI

Số: 3029/CTBRV-TTHT Ngày 01 tháng 04 năm 2024 V/v ưu đãi thuế TNDN.
logo main

QUY ĐỊNH VỀ KÊ KHAI THUẾ TNDN ĐỐI VỚI THU NHÂP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

Số: 24941/ CTHN - TTHT V/v kê khai thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn
logo main

QUY ĐỊNH VỀ ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VỀ ĐẦU TƯ MỞ RỘNG

Số: 10980/CTBDU-TTHT Ngày 23 tháng 04 năm 2024 V/v ưu đãi thuế TNDN

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.