HƯỚNG DẪN VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC THUẾ

Ngày 28/6/2021 tôi đã gửi câu hỏi mã 116894 qua đường link (https://mof.gov.vn/hoidapcstc//home/cthoidap/116894) và nhận được câu trả lời của CCT TP Vinh vào qua email ( người gửi Lê Thiết Ngọc) ngày 19/7/2021. Tuy nhiên, tôi không đồng ý với câu trả lời của Chi cục thuế TP Vinh.

TRẢ LỜI CÔNG DÂN - DOANH NGHIỆP 

    Căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 8 của Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội như sau:
"Điều 8. Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

    1. Người nộp thuế, cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế phải thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan quản lý thuế theo quy định của Luật này và pháp luật về giao dịch điện tử.

    2. Người nộp thuế đã thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế thì không phải thực hiện phương thức giao dịch khác."

    Căn cứ Điều 43 Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội như sau:

    Điều 43. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong giao dịch điện tử với cơ quan nhà nước

    Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi tiến hành giao dịch điện tử với cơ quan nhà nước có trách nhiệm tuân thủ các quy định của Luật này, các quy định về giao dịch điện tử do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hàng và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

    Căn cứ Điều 1, Điều 2, Điều 4 và Điều 9 Thông tư 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế có hiệu từ ngày 03/5/2021 như sau: 

    "Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

    1. Thông tư này hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đối với:

    a) Giao dịch trong lĩnh vực thuế giữa người nộp thuế với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử sau đây:

    a.I) Người nộp thuế thực hiện các thủ tục hành chính thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế bao gồm: đăng ký thuế; khai thuế; nộp thuế; xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế; tra soát thông tin nộp thuế; thủ tục bù trù tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thửa; hoàn thuế; miễn thuế, giảm thuế; miễn tiền chậm nộp; không tính tiền chậm nộp; khoanh tiền thuế nợ; xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; gia hạn nộp thuế; nộp dần tiền thuế nợ và các hồ sơ, văn bản khác."

"Điều 2. Đối tượng áp dụng

    1. Người nộp thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Quản lý thuế."

" Điều 4.Nguyên tắc giao dịch thuế điện tử

    1. Người nộp thuế thực hiện giao dịch thuế điện tử phải có khả năng truy cập và sử dụng mạng Internet, có địa chỉ thư điện tử, có chữ ký số theo quy định tại Điều 7 Thông tư này hoặc có số điện thoại di động được một công ty viễn thông ở Việt Nam cấp (đối với cá nhân chưa được cấp chứng thư số) đã đăng ký sử dụng để giao dịch với cơ quan thuế trừ trường hợp người nộp thuế lựa chọn phương thức nộp thuế điện tử theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này thực hiện theo quy định của ngân hàng hoặc tố chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. "

"Điều 9. Xử lý sự cố trong quá trình thực hiện giao dịch thuế điện tử

    1. Trường hợp giao dịch điện tử không thực hiện được do lỗi hệ thống hạ tầng kỹ thuật của người nộp thuế thì người nộp thuế phải tự khắc phục sự cố.

    Trường hợp đến hạn nộp hồ sơ thuế, nộp thuế mà hệ thống hạ tầng kỹ thuật của người nộp thuế chưa khắc phục được sự cố, người nộp thuế thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức nộp hồ sơ bản giấy trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc qua đường bưu chính, nộp thuê trực tiếp tại ngân hàng hoặc KBNN theo quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành.
..."
    Căn cứ các quy định nêu trên 

    Trường hợp Doanh nghiệp của Độc giả có đủ điều kiện thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế thì phải thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan quản lý thuế theo quy dịnh tại khoản 1, khoản 2 Điều 8 của Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội. Doanh nghiệp của Độc giả khi tiến hành giao dịch điện tử với cơ quan nhà nước có trách nhiệm tuân thủ
các quy định của Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội và các quy định về giao dịch điện tử do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Theo đó, trường hợp doanh nghiệp của độc giả xảy ra sự cố trong quá trình thực hiện giao dịch thuế điện tử thì thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư Thông tư 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế nêu trên.

    Vậy, Chi cục Thuế thành phố Vinh trả lời để độc giả được biết và thực hiện./.


THAM KHẢO

HƯỚNG DẪN VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC THUẾ

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.