PHÁP LUẬT HÓA ĐƠN

Tổng hợp các Văn bản quy phạm pháp luật
(Cập nhật ngày 30/3/2023)

*** LUẬT
1. Văn bản hợp nhất:
2. Văn bản gốc:
2.1. Luật số: 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019/Luật Quản lý thuế/hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-quan-ly-thue-2019-387595.aspx

*** NGHỊ QUYẾT UBTVQH

*** NGHỊ ĐỊNH

1. Văn bản hợp nhất:
1.1. Số: 25/VBHN-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2022/Nghị định quy định về hóa đơn, chứng từ: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Van-ban-hop-nhat-25-VBHN-BTC-2022-Nghi-dinh-hoa-don-chung-tu-537490.aspx
2. Văn bản gốc:
2.1. Số: 123/2020/NĐ-CP ngày ngày 19 tháng 10 năm 2020/Nghị định quy định về hóa đơn, chứng từ/hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Nghi-dinh-123-2020-ND-CP-quy-dinh-hoa-don-chung-tu-445980.aspx
2.2. Số: 41/2022/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2022/Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.../hiệu lực từ ngày ký ban hànhhttps://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-41-2022-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-123-2020-ND-CP-hoa-don-chung-tu-518076.aspx

*** THÔNG TƯ
1. Văn bản hợp nhất:
2. Văn bản gốc:

2.1. Số: 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021/hông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ/hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-78-2021-TT-BTC-huong-dan-Luat-Quan-ly-thue-Nghi-dinh-123-2020-ND-CP-hoa-don-chung-tu-477966.aspx

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.