PHÁP LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Tổng hợp các Văn bản quy phạm pháp luật quản lý thuế
(Cập nhật ngày 30/3/2023)
*** Luật:
1. Văn bản hợp nhất:
2. Văn bản gốc:

2.1. Luật số: 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019/Luật Quản lý thuế/hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-quan-ly-thue-2019-387595.aspx
*** Nghị định: 
1. Văn bản hợp nhất:

1.1. Số: 5/VBHN-BTC ngày 15 tháng 3 năm 2023: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Van-ban-hop-nhat-5-VBHN-BTC-2023-Nghi-dinh-huong-dan-Luat-Quan-ly-thue-559718.aspx
2. Văn bản gốc:
2.1. Số: 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020/Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế/hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 12 năm 2020: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-dinh-126-2020-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-thue-455733.aspx​
2.2. Số: 91/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2022/Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế/hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành; Quy định tại khoản 3, 4, 5 Điều 1 Nghị định này được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2021: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-dinh-91-2022-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-126-2020-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-thue-516302.aspx
*** Thông tư:
1. Văn bản hợp nhất:
2. Văn bản gốc:

2.1. Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022): https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-80-2021-TT-BTC-huong-dan-Luat-Quan-ly-thue-Nghi-dinh-126-2020-ND-CP-466716.aspx
2.2. Thông tư số: 31/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 5 năm 2021 quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 7 năm 2021): https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-31-2021-TT-BTC-ap-dung-quan-ly-rui-ro-trong-quan-ly-thue-474647.aspx​
2.3. Thông tư số: 105/2020/TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn về đăng ký thuế (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 01 năm 2021): https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-105-2020-TT-BTC-huong-dan-dang-ky-thue-459433.aspx
2.4. Thông tư số: 40/2021/TT-BTC ngày 01 tháng 6 năm 2021 quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (ngày 01 tháng 8 năm 2021): https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-40-2021-TT-BTC-huong-dan-thue-gia-tri-gia-tang-thue-thu-nhap-ca-nhan-477635.aspx
*** Quyết định Bộ Tài chính
1. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính - Quyết định 2589/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tài chính: ​https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Quyet-dinh-2589-QD-BTC-2021-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-quan-ly-thue-521386.aspx

*** Quyết định Tổng cục Thuế
1. Quy trình hoàn thuế - Quyết định số 679/QĐ-TCT ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Tổng cục Thuế: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Quyet-dinh-679-QD-TCT-2023-Quy-trinh-hoan-thue-568320.aspx
2. Quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế - Quyết định số 879/QĐ-TCT ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Quyet-dinh-879-QD-TCT-2015-quy-trinh-quan-ly-khai-thue-nop-thue-ke-toan-thue-275989.aspx
3. Quy trình quản lý nợ thuế - Quyết định số 1401/QĐ-TCT ngày 28 tháng 7 năm 2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Quyet-dinh-1401-QD-TCT-Quy-trinh-quan-ly-no-thue-289110.aspx

4. Quy trình kiểm tra thuế:
4.1. Quyết định số 746/QĐ-TCT ngày 20 tháng 4 năm 2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế:
 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Quyet-dinh-746-QD-TCT-2015-quy-trinh-kiem-tra-thue-273483.aspx
4.2. Quyết định số 746/QĐ-TCT ngày 20 tháng 4 năm 2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế - Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ cơ quan thuế áp dụng trong thời kỳ thiên tai, dịch bệnh: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Quyet-dinh-1215-QD-TCT-2020-sua-doi-bo-sung-Quy-trinh-kiem-tra-thue-454576.aspx
5. Quy trình kiểm tra hóa đơn - Quyết định số 1403/QĐ-TCT ngày 28 tháng 7 năm 2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-1403-QD-TCT-2015-quy-trinh-kiem-tra-hoa-don-286134.asp
x
 

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.