PHÁP LUẬT THUẾ NHÀ THẦU

Tổng hợp các Văn bản quy phạm pháp luật
(Cập nhật ngày 30/3/2023)

*** Luật:
Văn bản hợp nhất:
*** Nghị định: 
Văn bản hợp nhất:
*** Thông tư
Văn bản hợp nhất: 
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-103-2014-TT-BTC-huong-dan-thuc-hien-nghia-vu-thue-to-chuc-ca-nhan-nuoc-ngoai-kinh-doanh-Viet-Nam-243595.aspx

*** Văn bản khác

https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/thoi-su-phap-luat/tu-van-phap-luat/42223/thue-nha-thau-va-05-dieu-can-biet-ve-thue-nha-thau

https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/thoi-su-phap-luat/tu-van-phap-luat/42223/thue-nha-thau-va-05-dieu-can-biet-ve-thue-nha-thau

* Khai thuế đối với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu: https://www.gdt.gov.vn/wps/portal/!ut/p/z1/tVRLc9owEP4r7YGjR6uHbXE0HtcYB4jj2ARdGCPb2Ak2JFFJ--8rFzrptANkhqCDHqvVt7vf7goJ9IBEm-3qVabqTZut9XkurIUbhW4apgD-sG9DME7M24Q44ABBs72C7wyZfQPAmQ8QsMF0MnQjDAFFQl8D6wc3PI2nI9-xwIkn0X04NTG41uE9HBkOnHufIoGEbNVWVWi-ytUXuWlV0aoevGYLfe6BlEpVsgfdXFW_5d12IataftdyXvK8n2dgEMiYwcwcG33LInqSNrFKaYIpOyNbWedo_iHtQ1DHvRYfIvW4gjjN2azz928EfuvpZIwj27JsTHiE_yicyNs5I3PtpP0e5MALmQ7yWzywU4uAz9BsVxdvKGk3L42upPidw2LJMrPE1CiKkhuMg6aPU25ggpdgSzuntETD_yz8Q2NMLrRwBh5fF55eFZ7AhfAjJFbrzXL_BdSPz8_C0X3W9dYPhR6u12j7sI6Vvn8iKZ8BTz8ZPmIEAs8fDSZ3Hg4ncE14F8iF8NsmSRpOf9bG0x1_uy-rVbMYe9Q8LOtd4y47-X5xvv4CGe6HkQ!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
* Khai quyết toán thuế TNDN đối với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu: https://www.gdt.gov.vn/wps/portal/!ut/p/z1/tVRLc5swEP4r7cFHRqsHII6YoRgT2yEEHOviAQGGxGAnoU777ytqd9Jpx3ZmHOugx2r17e63u0ICPSDRprt6lXb1pk3X6rwQxtIJAycJEgBvZJngT2L9NiY22EDQfK_g2SNm3gBw5gH4bDibjpwQg0-RUNfALP-GJ9Fs7NkG2NE0vA9mOgbHOLyHI8OGc-8TJJCQbbftKrRY5d0XuWm7ou0G8Jou1XkAUnZdJQfQz1X1W95vl7Kq5XclzyTVCeFSo4YEjTEr1yyLU83kJTbykuSgG72RraxztPiQ9iGo416LD5F6XEGc5mze-_s3Ar91VTImoWkYJiY8xH8UTuTtnJGFctJ8D3LoBkwF-S0amolBwGNovquLNxS3m5dGVVL0zmGRsVQvMdWKouQa40A0RSHXMMEZmNLMKS3R6D8L_9AYkQstnIHH14WnV4UncCH8GInVepPtv4D68flZ2KrP-t760aGH6zXaPqxjpe-dSMpnwNNPhg8ZAd_1xsPpnYuDKVwT3gFyIfy2ieOG05-19nTH3-7LatUsJy7VD8t61zhZL98v9tdfiv3rhA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
* Khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác: https://www.gdt.gov.vn/wps/portal/!ut/p/z1/tVRbk5owFP4r7YOPTE4ukPCIDEVk1WVZcM2LAxGEVtBtqdv--4ZqZzvtqDvjmodcTk6-c75zCZLoCck229frrKu3bbbR54W0lm4UummYAvgjm0MwScz7hDjgAEHzg4LvjBi_AxDMBwjYcDYduRGGgCKpr4HZwZ1I49nYdyxw4mn0GM5MDK51fA8nhgOX3qdIIqnabtdVaLFedR_Utu2KthvAt2ypzwNQqusqNYB-rqrf8n67VFWtvms5A1tlplUaDHI90UIYWUmEUYDQfCzOuW32RnaqXqHFm7SPpE57Ld8U1NMK8nzM5r2_fyOIe08nYxJxy-KYiAj_UTiTt0tGFtpJ_kpy6IVMk_wUD3lqEfAZmu_r4gUl7fZroyspfo1hkbPMLDE1iqIUBhNADFtQYWCCc-CKrygt0eg_C_-EMSZXWrgAj28LT28KT-BK-DGS6802P3wB9efnZ-noPut760eHnm7XaAdap0rfP5OU94Cn7wwfMQKB54-H0wcPh1O4JbwL5Er4XZMkjaA_a-PLg3h5LKt1s5x41Dwum33j5r38sDgffwGZoG1B/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
* Khai quyết toán thuế đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác: https://www.gdt.gov.vn/wps/portal/!ut/p/z1/tVRLc9owEP4r7YGjRmtJtsTReFxjHCCOYxN0YeQXdosNaV3S_vvKhU467QCZIeigx2r17e63u8ISP2HZqn29Vl29bdVGn5fSWjlh4CRBAuCNhxz8aWzex8QGGwheHBQ8e8z4HYBgHoDPRvPZ2AkN8CmW-hrY0L8TSTSfeLYFdjQLH4O5aYBjHd_DiWHDpfcJllhmbbfrKrxc592HbNt2RdsN4Jta6fMAsqzrqmwA_VxVv-X9dpVVdfZdy1NKuUq5hZjKS8QsUyFFjBSxsqBiyItclUVvZJfVOV6-SfsY1Gmv5ZtIPa0gz3O26P39G0HcuzoZ05BbFjeICI0_CmfydsnIUjvJX4McuQHTQX6KRjyxCHgML_Z18YLjdvu10ZUUvXJYpEyZpUFRUZQCMQEEDQUVyNBEAs94TmmJx_9Z-IfGiFxp4QK8cVt4elN4AlfCT7Bcb7bp4QuoPz8_S1v3Wd9bPzr8dLtGO4R1qvS9M0l5D3j6zvAhI-C73mQ0e3CNYAa3hHeAXAm_a-K4EfRnjb48iJfHslo3q6lLzeOy2TdO2ssPi_3xF9n33X0!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

* Kê khai thuế nhà thầu: https://gonnapass.com/khai-thue-nha-thau-theo-thang/

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.