PHÁP LUẬT XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH THUẾ

Tổng hợp các Văn bản quy phạm pháp luật
(Cập nhật ngày 30/3/2023)

*** LUẬT
1. Văn bản hợp nhất:
1.1. Số: 20/VBHN-VPQH  ngày 29 tháng 12 năm 2022/Luật xử lý vi phạm hành chính: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Van-ban-hop-nhat-20-VBHN-VPQH-2022-Luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-559084.aspx
2. Văn bản gốc:
2.1. Luật số: 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019/Luật Quản lý thuế/hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-quan-ly-thue-2019-387595.aspx

2.2. Luật số: 15/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012/Luật xử lý vi phạm hành chính/hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-2012-142766.aspx
2.3. Luật số: 67/2020/QH14 13 tháng 11 năm 2020/Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13.../hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Luat-67-2020-QH14-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-sua-doi-373520.aspx

 

*** NGHỊ QUYẾT UBTVQH

*** NGHỊ ĐỊNH

1. Văn bản hợp nhất:
2. Văn bản gốc:
2.1. Số: 125/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020/Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn/hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 12 năm 2020https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-125-2020-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-thue-hoa-don-455646.aspx
2.2. Số: 102/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2021/Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn.../hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-102-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-thue-494746.aspx
2.3. Số: 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 07 năm 2013/Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính/Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 7 năm 2013: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-81-2013-ND-CP-huong-dan-va-bien-phap-thi-hanh-Luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-202111.aspx
2.4. Số: 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017/Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính/Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-97-2017-ND-CP-sua-doi-81-2013-ND-CP-huong-dan-Luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-2016-320311.aspx
2.5. Số: 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021/Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính/Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-118-2021-ND-CP-huong-dan-Luat-Xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-477969.aspx
*** THÔNG TƯ
1. Văn bản hợp nhất:
2. Văn bản gốc:

Công văn: https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Thue-Phi-Le-Phi/Cong-van-4485-TCT-PC-2022-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-thue-544126.aspx

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.