CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ THUẾ 2023

Nguồn: Tổng cục Thuế

Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2023 thông báo về kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2023 như sau:

1. Điều kiện dự thi

Người dự thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế là người Việt Nam hoặc người nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam từ 12 tháng trở lên, có đủ các điều kiện sau đây:

(1) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

(2) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành, chuyên ngành kinh tế, thuế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành khác mà có tổng số đơn vị học trình hoặc tín chỉ hoặc tiết học của các môn học kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế, phân tích hoạt động tài chính từ 7% trở lên trên tổng số học trình hoặc tín chỉ hoặc tiết học cả khóa học;

(3) Có thời gian công tác thực tế về thuế, tài chính, kế toán, kiểm toán từ 36 tháng trở lên. Thời gian công tác thực tế được tính cộng dồn từ thời gian tốt nghiệp ghi trên bằng đại học (hoặc sau đại học) đến thời điểm đăng ký dự thi; 

(4) Nộp đầy đủ hồ sơ dự thi, chi phí dự thi theo quy định.

2. Môn thi, hình thức thi, thời gian và ngôn ngữ làm bài thi:

a) Môn thi: Thi hai môn, gồm:

(1) Pháp luật về thuế: Nội dung thi gồm Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành về quản lý thuế, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập cá nhân, thuế tài nguyên, các loại thuế khác; phí và lệ phí thuộc Ngân sách nhà nước.

(2) Kế toán: Nội dung thi gồm Luật Kế toán, chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác về kế toán.

b) Hình thức thi:

- Môn Pháp luật về thuế: Thi viết kết hợp trắc nghiệm trên giấy;

- Môn Kế toán: Thi viết trên giấy.

c) Thời gian làm bài: 150 phút/môn thi.

d) Ngôn ngữ: Tiếng Việt.

3. Thời gian, địa điểm thi

(1) Thời gian thi: dự kiến ngày 04/6/2023 (Chủ nhật)

(2) Địa điểm thi:

- Miền Bắc: tại Hà Nội.

- Miền Nam: tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng thi sẽ thông báo địa điểm thi, lịch thi cụ thể trước ngày thi ít nhất 15 ngày.

4. Hồ sơ dự thi, phương thức nộp hồ sơ dự thi, thời gian nộp hồ sơ dự thi:

4.1. Người đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế nộp hồ sơ dự thi qua cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

a) Đơn đăng ký dự thi theo Mẫu 1.1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2021/TT-BTC (bản scan);

b) Bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 10/2021/TT-BTC; nếu bằng tốt nghiệp không thuộc ngành, chuyên ngành kinh tế, thuế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, người dự thi phải nộp kèm bảng điểm ghi rõ số đơn vị học trình hoặc tín chỉ hoặc tiết học của tất cả các môn học (bản scan);

c) Giấy xác nhận thời gian công tác theo Mẫu 1.2 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2021/TT-BTC hoặc sổ bảo hiểm xã hội chứng minh thời gian công tác theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 10/2021/TT-BTC (bản scan);

d) Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài) còn hiệu lực đến thời điểm đăng ký dự thi (bản scan);

đ) Một ảnh màu 3x4 cm nền trắng chụp trong thời gian 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự thi (file ảnh);

e) Chứng từ nộp chi phí dự thi (file ảnh hoặc bản scan).

4.2. Người dự thi đăng ký thi tiếp môn thi chưa thi hoặc thi lại môn thi chưa đạt yêu cầu của kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2022 nộp hồ sơ dự thi qua cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế, hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

a) Đơn đăng ký dự thi theo Mẫu 1.1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2021/TT-BTC (bản scan);

b) Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài) còn hiệu lực đến thời điểm đăng ký dự thi (đối với người đăng ký dự thi có thay đổi thông tin trong Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu so với hồ sơ đã nộp tại kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2022 - bản scan);

c) Một ảnh màu 3x4 cm nền trắng chụp trong thời gian 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự thi (file ảnh);

d) Chứng từ nộp chi phí dự thi (file ảnh hoặc bản scan).

Mẫu Đơn đăng ký dự thi và mẫu Giấy xác nhận thời gian công tác đính kèm theo Thông báo này và được đăng tải tại trang web của Tổng cục Thuế (địa chỉ: https://gdt.gov.vn) và trang web của Trường Nghiệp vụ Thuế (địa chỉ: https://truongthue.edu.vn).

4.3. Các bước tiến hành nộp hồ sơ đăng ký dự thi:

Bước 1. Đọc kỹ, hiểu rõ các quy định về điều kiện dự thi, hồ sơ dự thi, chi phí dự thi, nội dung thi, môn thi, hình thức thi và các quy định về tổ chức thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế tại Thông báo này.

Bước 2. Chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ cần nộp theo yêu cầu tại Khoản 4.1 hoặc Khoản 4.2 Mục 4 Thông báo này.

Bước 3. Nộp chi phí dự thi theo hướng dẫn tại Mục 5 Thông báo này.

Bước 4. Thực hiện quét, chụp các hồ sơ, giấy tờ cần nộp. Đề nghị lưu file dưới định dạng .JPG (hoặc các định dạng tương tự) đối với file ảnh; định dạng .PDF đối với các hồ sơ, giấy tờ là bản scan.

Bản scan tài liệu nộp trong hồ sơ đăng ký dự thi phải được quét/chụp từ bản chính. Đối với các loại giấy tờ có 2 mặt hoặc từ 2 trang tài liệu trở lên (Đơn đăng ký dự thi, Căn cước công dân…) phải quét/chụp và gửi đủ các mặt/trang của tài liệu.

Bước 5. Truy cập vào trang web: https://qldailythue.gdt.gov.vn, đăng nhập vào hệ thống để đăng ký hồ sơ (nhấp chuột vào mục Đăng ký).

Người đăng ký dự thi đã đăng ký và nộp hồ sơ thành công kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2022 đăng nhập theo tài khoản đã đăng ký; trường hợp quên mật khẩu đăng nhập, người đăng ký dự thi có thể đề nghị hệ thống cung cấp lại mật khẩu thông qua địa chỉ email cá nhân.

Bước 6. Chọn Quản lý hồ sơ > Đăng ký hồ sơ. Nhập thông tin đăng ký hồ sơ và đính kèm các file hồ sơ đã quét, chụp tại Bước 4.

Bước 7. Chọn Gửi hồ sơ để hoàn tất quy trình Đăng ký hồ sơ.

Trong quá trình nộp hồ sơ đăng ký dự thi, nếu có vướng mắc đề nghị gọi về số điện thoại 024.39727772 để được hỗ trợ giải đáp.

4.4. Thời gian nộp hồ sơ dự thi: từ 8h00 ngày 20/3/2023 đến 17h00 ngày 07/4/2023.

5. Chi phí dự thi: 600.000 đồng/01 môn đăng ký dự thi (Chi phí dự thi không bao gồm phí chuyển khoản hoặc phí thanh toán qua các kênh trung gian).

Người đăng ký dự thi nộp tiền vào tài khoản của Hội đồng thi theo các thông tin sau:

- Số tài khoản: 21110000335596.

- Tên chủ tài khoản: Trường Nghiệp vụ Thuế.

- Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Hà Nội.

- Nội dung chuyển tiền: Họ và tên người đăng ký dự thi.Mã số thuế Thu nhập cá nhân.

Ví dụ: Nguyen Van A.089657xxxx.

Người dự thi được hoàn trả chi phí dự thi đã nộp trong trường hợp Hội đồng thi thông báo không đủ điều kiện dự thi.

6. Danh sách thí sinh dự thi: được đăng tải trên trang web Tổng cục Thuế (địa chỉ: https://gdt.gov.vn) và trang web Trường Nghiệp vụ Thuế (địa chỉ: https://truongthue.edu.vn) trước 17h ngày 15/5/2023.

Lưu ý:

- Do quy định về điều kiện dự thi tại Thông tư số 10/2021/TT-BTC có thay đổi so với trước đây nên người dự thi có môn thi đạt yêu cầu từ kỳ thi năm 2020 trở về trước còn trong thời hạn bảo lưu và đảm bảo có đủ điều kiện dự thi theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 10/2021/TT-BTC đăng ký thi tiếp môn thi chưa thi hoặc thi lại môn thi chưa đạt yêu cầu nộp hồ sơ đăng ký dự thi đầy đủ theo quy định tại Mục 4.1 Thông báo này.

- Hội đồng thi chỉ tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi (không bao gồm thủ tục đăng ký miễn môn thi). Các trường hợp được miễn môn thi nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Tổng cục Thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư số 10/2021/TT-BTC.

Quy định chi tiết về tổ chức thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế đề nghị xem Thông tư số 10/2021/TT-BTC, Quy chế thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (ban hành kèm theo Quyết định 1557/QĐ-TCT ngày 09/11/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế).

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.