PHÁP LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Tổng hợp các Văn bản quy phạm pháp luật quản lý thuế
(Cập nhật ngày 30/3/2023)
*** Luật:
1. Văn bản hợp nhất:
2. Văn bản gốc:

2.1. Luật số: 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019/Luật Quản lý thuế/hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-quan-ly-thue-2019-387595.aspx
*** Nghị định: 
1. Văn bản hợp nhất:

1.1. Số: 5/VBHN-BTC ngày 15 tháng 3 năm 2023: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Van-ban-hop-nhat-5-VBHN-BTC-2023-Nghi-dinh-huong-dan-Luat-Quan-ly-thue-559718.aspx
2. Văn bản gốc:
2.1. Số: 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020/Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế/hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 12 năm 2020: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-dinh-126-2020-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-thue-455733.aspx​
2.2. Số: 91/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2022/Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế/hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành; Quy định tại khoản 3, 4, 5 Điều 1 Nghị định này được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2021: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-dinh-91-2022-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-126-2020-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-thue-516302.aspx
*** Thông tư:
1. Văn bản hợp nhất:
2.1. Số: 13/VBHN-BTC ngày 09 tháng 5 năm 2018 hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 8 năm 2016): https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Van-ban-hop-nhat-13-VBHN-BTC-2018-huong-dan-quan-ly-hoan-thue-gia-tri-gia-tang-383120.aspx
2. Văn bản gốc:

2.1. Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022): https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-80-2021-TT-BTC-huong-dan-Luat-Quan-ly-thue-Nghi-dinh-126-2020-ND-CP-466716.aspx
2.2. Thông tư số: 31/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 5 năm 2021 quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 7 năm 2021): https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-31-2021-TT-BTC-ap-dung-quan-ly-rui-ro-trong-quan-ly-thue-474647.aspx​
2.3. Thông tư số: 105/2020/TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn về đăng ký thuế (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 01 năm 2021): https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-105-2020-TT-BTC-huong-dan-dang-ky-thue-459433.aspx
2.4. Thông tư số: 40/2021/TT-BTC ngày 01 tháng 6 năm 2021 quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (ngày 01 tháng 8 năm 2021): https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-40-2021-TT-BTC-huong-dan-thue-gia-tri-gia-tang-thue-thu-nhap-ca-nhan-477635.aspx
2.5. Số: 43/2023/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2023 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình và khai thông tin về đăng ký sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú khi thực hiện các chính sách hoặc thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính/Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 6 năm 2023: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Thong-tu-43-2023-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-nop-xuat-trinh-va-khai-thong-tin-ve-dang-ky-so-ho-khau-571083.aspx

*** Quyết định Bộ Tài chính
1. Văn bản hợp nhất:
2. Văn bản gốc:

*** Quyết định Tổng cục Thuế
1. Quy trình hoàn thuế - Quyết định số 679/QĐ-TCT ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Tổng cục Thuế: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Quyet-dinh-679-QD-TCT-2023-Quy-trinh-hoan-thue-568320.aspx
2. Quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế - Quyết định số 879/QĐ-TCT ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Quyet-dinh-879-QD-TCT-2015-quy-trinh-quan-ly-khai-thue-nop-thue-ke-toan-thue-275989.aspx
3. Quy trình quản lý nợ thuế - Quyết định số 1401/QĐ-TCT ngày 28 tháng 7 năm 2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Quyet-dinh-1401-QD-TCT-Quy-trinh-quan-ly-no-thue-289110.aspx

4. Quy trình kiểm tra thuế: Quyết định số 970/QĐ-TCT ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Quyet-dinh-970-QD-TCT-2023-Quy-trinh-kiem-tra-thue-572913.aspx
5. Quyết định số 18/QĐ-TCT ngày 12 tháng 01 năm 2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Ban hành Quy trình áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Quyet-dinh-18-QD-TCT-2023-Quy-trinh-ap-dung-quan-ly-rui-ro-trong-quan-ly-thue-557805.aspx
6. Quyết định số 1575/QĐ-TCT ngày 10 tháng 5 năm 2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Ban hành uy trình áp dụng quản lý rủi ro đánh giá, xác định người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro trong quản lý và sử dụng hóa đơn: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Quyet-dinh-575-QD-TCT-2023-Quy-trinh-quan-ly-rui-ro-danh-gia-nguoi-nop-thue-co-dau-hieu-rui-ro-566953.aspx
7. Quy trình kiểm tra hóa đơn - Quyết định số 1403/QĐ-TCT ngày 28 tháng 7 năm 2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-1403-QD-TCT-2015-quy-trinh-kiem-tra-hoa-don-286134.aspx
8. Quy trình giải quyết tố cáo tại cơ quan Thuế các cấp - Quyết định số 183/QĐ-TCT ngày 26 tháng 02 năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Quyet-dinh-183-QD-TCT-2019-giai-quyet-to-cao-tai-co-quan-Thue-cac-cap-426519.aspx

9. Quy trình giải quyết đơn khiếu nại tại Cơ quan Thuế các cấp - Quyết định số 178/QĐ-TCT ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Quyet-dinh-178-QD-TCT-2019-giai-quyet-don-khieu-nai-tai-co-quan-Thue-cac-cap-426518.aspx
10. Nội quy tiếp công dân tại trụ sở cơ quan Tổng cục Thuế - Quyết định số: 1607/QĐ-TCT ngày 14 tháng 10 năm 2022 của Tổng cục Thuế: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Quyet-dinh-1607-QD-TCT-2022-Noi-quy-tiep-cong-dan-tai-tru-so-co-quan-Tong-cuc-Thue-532912.aspx

11. Quy chế giải quyết bồi thường nhà nước tại cơ quan Thuế các cấp - quyết định số 657/QĐ-TCT ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Tổng cục Thuế: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Quyet-dinh-657-QD-TCT-2023-Quy-che-giai-quyet-boi-thuong-nha-nuoc-tai-co-quan-Thue-cac-cap-568468.aspx
...

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.