QUY ĐỊNH VỀ BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH VÀ BIÊN BẢN THAY THẾ HÓA ĐƠN

Nguồn : Công văn số 16144/CTBDU-TTHT Ngày 24 tháng 6 năm 2024 của Cục Thuế Tỉnh Bình Dương V/v chính sách thuế
Kính gửi: CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU BĂNG KEO NITTO DENKO (VIỆT NAM)
 Địa chỉ: Lô C, Kho Mapletree, số 1 đường số 10, khu công nghiệp Việt Nam -Singapore,
Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương
MST: 3700367915

 
Cục Thuế tỉnh Bình Dương nhận được công văn không số ngày 06/06/2021 của Công ty về biên bản điều chỉnh và biên bản thay thế hóa đơn.

Qua nội dung công văn nói trên, Cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ như sau:

+ Điều khoản 2 Điều 19 quy định về xử lý hóa đơn có sai sót:

“Điều 19. Xử lý hóa đơn có sai sót

...

2. Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua mà người mua hoặc người bán phát hiện có sai sót thì xử lý như sau:

a) Trường hợp có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót thì người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và không phải lập lại hóa đơn. Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế về hóa đơn điện tử có sai sót theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này, trừ trường hợp hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế có sai sót nêu trên chưa gửi dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế.

b) Trường hợp có sai: mã số thuế; sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng thì có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn điện tử như sau:

b1) Người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót. Trường hợp người bán và người mua có thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn đã lập có sai sót thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, sau đó người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót.

Hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm”.

b2) Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử có sai sót trừ trường hợp người bán và người mua có thoả thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, sau đó người bán lập hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập có sai sót.

Hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm”.

Người bán ký số trên hóa đơn điện tử mới điều chỉnh hoặc thay thế cho hóa đơn điện tử đã lập có sai sót sau đó người bán gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế) hoặc gửi cơ quan thuế để cơ quan thuế cấp mã cho hóa đơn điện tử mới để gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế) ...”

- Căn cứ công văn 1647/TCT-CS ngày 10/5/2023 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về hóa đơn điện tử.

- Căn cứ công văn 2121/TCT-CS ngày 29/5/2023 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về lập hóa đơn thực hiện Nghị định số 15/2022/NĐ-CP.

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty lập hóa đơn điện tử cho hàng hóa để giao cho người mua, sau đó phát hiện hóa đơn đã gửi có sai sót thì Công ty lập hóa đơn điện tử thay thế theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ. Đồng thời lập thỏa thuận bằng văn bản giữa người bán và người mua, trong đó văn bản thỏa thuận phải ghi rõ sai sót và thực hiện thông báo với cơ quan thuế về hóa đơn điện tử có sai sót theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Đề nghị Công ty căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị và đối chiếu với các văn bản pháp luật để thực hiện theo đúng quy định.

Trên đây là ý kiến của Cục Thuế tỉnh Bình Dương trả lời cho Công ty biết đến thực hiện./.

 

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.