QUY ĐỊNH VỀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ

Số: 23297/ CTHN - TTHT V/v kê khai thuế đối với địa điểm kinh doanh

Kính gửi: Công ty TNHH AOT Vina
(Địa chỉ: Tầng 3, Ô số TT16 Tổ hợp nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại,văn phòng và khu nhà ở thấp tầng tại số 19 đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. - MST: 0109260486)

 

    Cục Thuế TP Hà Nội nhận được Công văn 01/AOT/2024 ngày 26/03/2024 của Công ty TNHH AOT Vina (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về kê khai thuế đối với địa điểm kinh doanh, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

    - Căn cứ khoản 2, Điều 1 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 quy định về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế:

    "2. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với người nộp thuế có hoạt động kinh doanh trên nhiều địa bàn cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 54 Luật Quản lý thuế thực hiện hạch toán tập trung tại trụ sở chính (trừ các trường hợp quy định tại khoản ,1 khoản 3, khoản 4, khoản 5 và khoân 6 Điều này) tại cơ quan thuế quản lý trụ sở chính. Đồng thời, người nộp thuế phải nộp Bảng phân bổ số thuế phải nộp (nếu có) theo từng địa bàn cấp tỉnh nơi được hưởng nguồn thu ngân sách nhà nước (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) cho cơ quan thuế quản lý trụ sở chính,..."

    - Căn cứ Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 91 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế

    + Tại điểm d khoản 1 Điều 31 quy định các trường hợp được phân bổ thuế giá trị gia tăng:

    "Điều 13. Khai thuế, tính thuế, phân bổ và nộp thuế giá trị gia tăng 

    1. Các trường hợp được phân bổ:

    ...

    d) Đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh đoanh là cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp), trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP; 

    ..."


    + Tại Điều 91 quy định về khai thuế, tính thuế, phân bổ và nộp thuế thu nhập cá nhân:

    "Điều 19. Khai thuế, tính thuế, phân bổ thuế thu nhập cá nhân

    1. Trường hợp phân bổ:

    a) Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công được trả tại trụ sở chính cho người lao động làm việc tại đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh tại tỉnh khác.

    2. Phương pháp phân bổ:

    a) Phân bổ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công:

    3. Khai thuế, nộp thuế:

    a) Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công:

    a.1) Người nộp thuế chi trả tiền lương, tiền công cho người lao động làm việc tại đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh tại tỉnh khác với nơi có trụ sở chính, thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công theo quy định và nộp hồ sơ khai thuế theo mẫu số 05/KK-TNCN, phụ lục bảng xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp cho các địa phương được hưởng nguồn thu theo mẫu số 05-1/PBT-KK-TNCN ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư này cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp; nộp số thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công vào ngân sách nhà nước cho từng tỉnh nơi người lao động làm việc theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Thông tư này. Số thuế thu nhập cá nhân xác định cho từng tỉnh theo tháng hoặc quý tương ứng với kỳ khai thuế thu nhập cá nhân và không xác định lại khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân."


    +Tại khoản 1, Điều 87 quy định về hiệu lực thi hành:

    "1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022"

    Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH AOT Vina có trụ sở chính tại Hà Nội và có địa điểm kinh doanh ở TP. Hồ Chí Minh:

    + Địa điểm kinh doanh ở TP. Hồ Chí Minh không phải là cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) thì không thuộc trường hợp phải phân bổ thuế GTGT theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 31 Thông tư 80/2021/TT- BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.

    + Thu nhập từ tiền lương, tiền công được trả tại trụ sở chính (tại Hà Nội) cho người lao động làm việc tại địa điểm kinh doanh (tại TP. Hồ Chí Minh) thì thuộc trường hợp phân bổ thuế TNCN theo quy định tại khoản 1 Điều 91 Thông tư số 80/2021/TT - BTC, Công ty thực hiện khai thuế, tính thuế, phân bổ và nộp thuế TNCN theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 19 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.

    Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc đề nghị đơn vị tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra kiểm tra thuế số 1 để được hỗ trợ giải quyết.

    Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH AOT Vina được biết và thực hiện./.

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.