QUY ĐỊNH SỬ DỤNG QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA DOANH NGHIỆP

Số: 1473 /TCT-CS ngày 10 tháng 4 năm 2024 V/v sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Kính gửi: - Cục Thuế tỉnh Tiền Giang;
              - Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang.
(Địa chỉ: Số 38 Đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 472/STC-TCĐT-DN ngày 23/02/2024 của Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang về sử dụng, quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp đã được quy định tại Điều 10, Điều 11 Nghị định số 95/2014/NĐ- CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ và được hướng dẫn tại Thông tư số 05/2022/TT- BTC ngày 31/05/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, Thông tư số 67/2022/TT- BTC ngày 07/11/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp nhà nước chưa có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không hết Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp thì thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 11 Nghị định số 95/2014/NĐ-CP nêu trên.

2. Mức trích lập và đối tượng phải trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp đã được quy định tại Luật Khoa học và Công nghệ. Do đó, trong quá trình áp dụng thực hiện, nếu Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang nhận thấy mức trích và đối tượng trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ chưa phù hợp với thực tiễn thì có thể kiến nghị với Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền khi sửa đổi, bổ sung Luật Khoa học và Công nghệ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Tiền Giang và Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang được biết./.
 

Số: 1473 /TCT-CS 
V/v sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

https://www.gdt.gov.vn/wps/wcm/connect/d904e613-0931-4386-8456-fc2462195919/CV+1473.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACEd904e613-0931-4386-8456-fc2462195919

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.