HƯỚNG DẪN VỀ HỒ SƠ KÊ KHAI THUẾ TNCN

Số: 24942/ CTHN - TTHT V/v hướng dẫn kê khai thuế TNCN

Kính gửi: Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam

(Địa chỉ: Số F29 Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội MST: 0102516308)

 

    Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 54/2024/CV-MMC ngày 26/03/2024 của Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam (sau đây gọi là: Công ty) đề nghị hướng dẫn kê khai thuế thu nhập cá nhân. Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

    - Căn cứ khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế về hướng dẫn hồ sơ kê khai:

    "Điều 7. Hồ sơ khai thuế

    4. Người nộp thuế được nộp hồ sơ khai bổ sung cho từng hồ sơ khai thuế có sai, sót theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế và theo mẫu quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Người nộp thuế khai bổ sung như sau:

    a) Trường hợp khai bổ sung không làm thay đổi nghĩa vụ thuế thì chỉ phải nộp Bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan, không phải nộp Tờ khai bổ sung.

    Trường hợp chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của tháng, quý có sai, sót, đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

    Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm; riêng trường hợp khai bổ sung tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công thì đồng thời phải khai bổ sung tờ khai tháng, quý có sai, sót tương ứng."


    - Căn cứ tiết a. 1 điểm a khoản 3 Điều 19 Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công :

    "Điều 19. Khai thuế, tính thuế, phân bổ thuế htu nhập cá nhân

    3. Khai thuế, nộp thuế:

    a) Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công:

    a.1) Người nộp thuế chi trả tiền lương, tiền công cho người lao động làm việc tại đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh tại tỉnh khác với nơi có trụ sở chính, thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công theo quy định và nộp hồ sơ khai thuế theo mẫu số 05/KK-TNCN, phụ lục bảng xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp cho các địa phương được hưởng nguồn thu theo mẫu số 05-1/PBT-KK-TNCN ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư này cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp; nộp số thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công vào ngân sách nhà nước cho từng tỉnh nơi người lao động làm việc theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Thông tư này. Số thuế thu nhập cá nhân xác định cho từng tỉnh theo tháng hoặc quý tương ứng với kỳ khai thuế thu nhập cá nhân và không xác định lại khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân."


    Căn cứ các quy định trên:

    - Về kê khai thuế: Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam chi trả tiền lương, tiền công cho người lao động làm việc tại địa điểm kinh doanh tại tỉnh khác thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công theo quy định và nộp hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

    Đối với số thuế TNCN đã phân bổ và nộp vào ngân sách nhà nước cho từng tỉnh nơi người lao động làm việc thì công ty không xác định lại khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân căn cứ theo tiết a.1 điểm a khoản 3 Điều 19 Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

    - Về hạch toán kế toán: Nội dung vướng mắc về hạch toán kế toán không thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế TP Hà Nội, đề nghị đơn vị liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn theo đúng quy định.

    Đề nghị Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam căn cứ các quy định của pháp luật được trích dẫn nêu trên và đối chiếu với tình hình thực tế để thực hiện đúng theo quy định.

    Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, Đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 5 để được hỗ trợ giải quyết.

    Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam được biết và thực hiện./.

 

 THAM KHẢO

Số: 24942/ CTHN - TTHT
V/v hướng dẫn kê khai thuế TNCN

https://hanoi.gdt.gov.vn/wps/wcm/connect/74801b57-caea-49c7-b019-a38ac46d07bc/24942-h%C6%B0%E1%BB%9Bng+d%E1%BA%ABn+k%C3%AA+khai+thu%E1%BA%BF+TNCN.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE74801b57-caea-49c7-b019-a38ac46d07bc

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.