KHOÁN CHI TIỀN ĐIỆN THOẠI

Số: 45/TCT-TNCN ngày 04 tháng 01 năm 2018 V/v chính sách thuế TNCN đối với các khoản khoán chi tiền điện thoại.

Kính gửi: Công ty TNHH Nike Việt Nam
(Địa chỉ: Lầu 12, Tòa nhà MeTropolitan số 235 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM.)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 16112017 đề ngày 16/11/2017 của Công ty TNHH Nike Việt Nam về chính sách thuế TNCN đối với khoản khoán chi tiền điện thoại. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại tiết đ.4 điểm 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn về các khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN bao gồm:

“đ.4) Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,... cao hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước. Mức khoán chi không tính vào thu nhập chịu thuế đối với một số trường hợp như sau:

...đ.4.2) Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức kinh doanh, các văn phòng đại diện: mức khoán chi áp dụng phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp...”

- Tại tiết 2.9 điểm 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014 được sửa đổi bổ sung Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về các khoản chi không được tính vào chi phí của doanh nghiệp bao gồm:

“2.9. Chi phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép không đúng theo quy định của Bộ Luật Lao động.

Chi phụ cấp cho người lao động đi công tác, chi phí đi lại và tiền thuê chỗ ở cho người lao động đi công tác nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp doanh nghiệp có khoán tiền đi lại, tiền ở, phụ cấp cho người lao động đi công tác và thực hiện đúng theo quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp thì được tính vào chi phí được trừ khoản chi khoán tiền đi lại, tiền ở, tiền phụ cấp.”

Trường hợp khoản chi tiền điện thoại cho cá nhân nếu được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thường do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp thì khoản chi tiền điện thoại cho cá nhân là thu nhập được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN.

Trường hợp đơn vị chi tiền công tác phí, tiền điện thoại cho người lao động cao hơn mức khoán chi quy định thì phần chi cao hơn mức khoán chi quy định phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Nike Việt Nam được biết./.

 THAM KHẢO

Số: 45/TCT-TNCN ngày 04 tháng 01 năm 2018
V/v chính sách thuế TNCN đối với các khoản khoán chi tiền điện thoại.

https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Thue-Phi-Le-Phi/Cong-van-45-TCT-TNCN-2018-chinh-sach-thue-thu-nhap-ca-nhan-doi-voi-khoan-khoan-chi-tien-dien-thoai-373761.aspx

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.