QUY ĐỊNH VỀ CÁC KHOẢN CHI TIỀN ĐIỆN THOẠI, TRANG PHỤC, TIỀN CƠM TRƯA, XĂNG XE KHI TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Số: 9993/CT-TTHT V/v thuế thu nhập cá nhân

Kính gửi: Công Ty TNHH Otto Bock Việt Nam
Địa chỉ: Lô D.01 Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh
MST 0314044858


    Trả lời văn bản số 20190702 ngày 02/07/2019 của Công ty về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

    Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

    + Tại Tiết đ.4 Điểm đ Khoản 2 Điều 2 hướng dẫn về các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công:

    “Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

    …

    2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

    …

    đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:

    …

    đ.4) Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,... cao hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước. Mức khoán chi không tính vào thu nhập chịu thuế đối với một số trường hợp như sau:

    …

    đ.4.2) Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức kinh doanh, các văn phòng đại diện: mức khoán chi áp dụng phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.”

    - Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

    “Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

    1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

    a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

    b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

    c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

    Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

    …

    2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

    …

    2.7. Phần chi trang phục bằng hiện vật cho người lao động không có hóa đơn, chứng từ. Phần chi trang phục bằng tiền cho người lao động vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm.

    Trường hợp doanh nghiệp có chi trang phục cả bằng tiền và hiện vật cho người lao động để được tính vào chi phí được trừ thì mức chi tối đa đối với chi bằng tiền không vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm, bằng hiện vật phải có hóa đơn, chứng từ.

    Đối với những ngành kinh doanh có tính chất đặc thù thì chi phí này được thực hiện theo quy định cụ thể của Bộ Tài chính.

    …

    2.9. Chi phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép không đúng theo quy định của Bộ Luật Lao động.

    Chi phụ cấp cho người lao động đi công tác, chi phí đi lại và tiền thuê chỗ ở cho người lao động đi công tác nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp doanh nghiệp có khoán tiền đi lại, tiền ở, phụ cấp cho người lao động đi công tác và thực hiện đúng theo quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp thì được tính vào chi phí được trừ khoản chi khoán tiền đi lại, tiền ở, tiền phụ cấp.

    …”

    Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty trình bày có khoán tiền điện thoại, trang phục, tiền cơm trưa cho người lao động, nếu thực hiện đúng theo quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp phù hợp theo quy định tại điểm đ.4 Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC thì khoản khoán chi này được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

    Trường hợp Công ty thực hiện khoán chi phí tiền xăng xe cho cá nhân người lao động theo mức cố định hàng tháng thì khoản khoán chi tiền xăng xe được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

    Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 THAM KHẢO

Số: 9993/CT-TTHT
V/v thuế thu nhập cá nhân

https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Thue-Phi-Le-Phi/Cong-van-9993-CT-TTHT-2019-thue-thu-nhap-ca-nhan-Cuc-thue-Ho-Chi-Minh-530605.aspx

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.