QUY ĐỊNH VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN TRƯỜNG HỢP NHÂN VIÊN CỦA CÔNG TY VÀ NGƯỜI PHỤ THUỘC CÓ TRÊN MỘT MÃ SỐ THUẾ

Kính gửi: Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn.
Địa chỉ: Thôn 2, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Mã số thuế: 3500890966.

 
Trả lời văn bản số 24136/LSP-MSTNPT ngày 12/6/2024 của Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn về việc hướng dẫn trường hợp nhân viên của công ty và người phụ thuộc có trên 01 (một) mã số thuế, Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội:

- Tại Điều 30 quy định đối tượng đăng ký thuế và cấp mã số thuế:

“Điều 30. Đối tượng đăng ký thuế và cấp mã số thuế

...

3. Việc cấp mã số thuế được quy định như sau:

...

b) Cá nhân được cấp 01 mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó. Người phụ thuộc của cá nhân được cấp mã số thuế để giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân. Mã số thuế cấp cho người phụ thuộc đồng thời là mã số thuế của cá nhân khi người phụ thuộc phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước;

...”;

- Tại khoản 7 Điều 35 quy định sử dụng mã số thuế:

“Điều 35. Sử dụng mã số thuế

...

7. Khi mã số định danh cá nhân được cấp cho toàn bộ dân cư thì sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế.”;

Căn cứ Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; quy định như sau:

          “Điều 9. Các khoản giảm trừ


h.2.1) Đối với người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công

h.2.1.1) Đăng ký người phụ thuộc

h.2.1.1.1) Đăng ký người phụ thuộc lần đầu:

Người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công đăng ký người phụ thuộc theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế và nộp hai (02) bản cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập để làm căn cứ tính giảm trừ cho người phụ thuộc.

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập lưu giữ một (01) bản đăng ký và nộp một (01) bản đăng ký cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý cùng thời điểm nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân của kỳ khai thuế đó theo quy định của luật quản lý thuế.

Riêng đối với cá nhân trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế thì cá nhân nộp một (01) bản đăng ký người phụ thuộc theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập cùng thời điểm nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân của kỳ khai thuế đó theo quy định của Luật Quản lý thuế.

…”;

Căn cứ Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế:

- Tại khoản 2 Điều 4 quy định đối tượng đăng ký thuế:

“Điều 4. Đối tượng đăng ký thuếk) Cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân (trừ cá nhân kinh doanh).

l) Cá nhân là người phụ thuộc theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.n) Tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khác có nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.”;

- Tại Điều 7 quy định địa điểm nộp và hồ sơ đăng ký thuế lần đầu:

“Điều 7. Địa điểm nộp và hồ sơ đăng ký thuế lần đầu9. Đối với người nộp thuế là cá nhân quy định tại Điểm k, n Khoản 2 Điều 4 Thông tư này.

a) Cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân thông qua cơ quan chi trả thu nhập và có ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế thì người nộp thuế nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan chi trả thu nhập. Trường hợp nộp thuế thu nhập cá nhân tại nhiều cơ quan chi trả thu nhập trong cùng một kỳ nộp thuế, cá nhân chỉ ủy quyền đăng ký thuế tại một cơ quan chi trả thu nhập để được cơ quan thuế cấp mã số thuế. Cá nhân thông báo mã số thuế của mình với các cơ quan chi trả thu nhập khác để sử dụng vào việc kê khai, nộp thuế.b) Cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân không qua cơ quan chi trả thu nhập hoặc không ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế thì người nộp thuế nộp hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế như sau:b.4) Tại Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú) đối với những trường hợp khác. Hồ sơ đăng ký thuế như quy định tại Điểm b.1 Khoản này.

10. Đối với người phụ thuộc theo quy định tại Điểm l Khoản 2 Điều 4 Thông tư này nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu như sau:

a) Trường hợp cá nhân có ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế cho người phụ thuộc thì nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan chi trả thu nhập.Cơ quan chi trả thu nhập tổng hợp và gửi Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư này gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập.

b) Trường hợp cá nhân không ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế cho người phụ thuộc, nộp hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế tương ứng theo quy định tại Khoản 9 Điều này…”;

- Tại Điều 15 quy định các nghĩa vụ người nộp thuế phải hoàn thành trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế:

“Điều 15. Các nghĩa vụ người nộp thuế phải hoàn thành trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế4. Đối với cá nhân theo quy định tại Điểm k, l Khoản 2 Điều 4 Thông tư này:

Người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và xử lý số tiền thuế nộp thừa theo quy định tại Điều 60, 67, 69, 70, 71 Luật Quản lý thuế với cơ quan quản lý thuế.”.

Căn cứ các quy định trên, cá nhân được cấp 01 mã số thuế duy nhất để sử dụng theo quy định tại Điều 30 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội. Trường hợp cá nhân, người phụ thuộc sử dụng nhiều mã số thuế do cấp trùng để kê khai, nộp thuế thì cá nhân phải xác định lại mã số thuế cần chấm dứt hiệu lực và liên hệ cơ quan chi trả thu nhập thực hiện điều chỉnh mã số thuế đã kê khai, khấu trừ, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc từ mã số thuế chấm dứt hiệu lực sang mã số thuế giữ lại. Nếu cá nhân (danh sách cá nhân, người phụ thuộc gửi kèm văn bản số 24136/LSP-MSTNPT ngày 12/6/2024 của Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn) nộp thuế thu nhập cá nhân thông qua cơ quan chi trả thu nhập và có ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế thì cá nhân nộp hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế cá nhân tại cơ quan chi trả thu nhập. Hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế cá nhân gồm văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế, văn bản ủy quyền và các giấy tờ khác có liên quan. Cơ quan chi trả thu nhập tổng hợp và gửi hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của cá nhân đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập.

Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo để Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn được biết và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.
 

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.