PHÁP LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Tổng hợp các Văn bản quy phạm pháp luật (Cập nhật ngày 30/3/2023)

PHÁP LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
Tổng hợp các Văn bản quy phạm pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp
(Cập nhật ngày 30/3/2023)

*** Luật:
1. Văn bản hợp nhất:
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Van-ban-hop-nhat-22-VBHN-VPQH-2022-Luat-Thue-thu-nhap-doanh-nghiep-559963.aspx
*** Nghị định: 
1. Văn bản hợp nhất:
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Van-ban-hop-nhat-09-VBHN-BTC-2018-Nghi-dinh-huong-dan-thi-hanh-Luat-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-385106.aspx
*** Thông tư
1. Văn bản hợp nhất:
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Van-ban-hop-nhat-66-VBHN-BTC-2019-Thong-tu-huong-dan-thi-hanh-Nghi-dinh-218-2013-ND-CP-433167.aspx

Số: 48/2019/TT-BTC ngày 08 tháng 08 năm 2019 Thông tư hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Thong-tu-48-2019-TT-BTC-huong-dan-trich-lap-va-xu-ly-cac-khoan-du-phong-giam-gia-hang-ton-kho-346536.aspx?anchor=dieu_4

Accordion title 2

Accordion content 2.

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.