QUY ĐỊNH VỀ CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI DO ĐÁNH GIÁ LẠI CUỐI KỲ TÍNH THUẾ

Kính gửi: CÔNG TY TNHH MHY VIỆT NAM 
Địa chỉ: Số 6, Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần 2, P. Dĩ An, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương, MST: 3700339361. 


Cục Thuế nhận được công văn số 030624-CV-MHY ngày 03/06/2024 của CÔNG TY TNHH MHY VIỆT NAM (gọi tắt là “Công ty”) về chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại cuối kỳ tính thuế. Qua nội dung công văn của Công ty, Cục Thuế tỉnh Bình Dương có ý kiến như sau: 

- Căn cứ Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 quy định: 
+ Tại Điều 4 quy định:

“Điều 4. Sửa đổi, bổ sung  Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau: 

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế 

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. 2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm: 2.21. Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ tính thuế bao gồm chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư cuối năm là tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ phải thu có gốc ngoại tệ (trừ lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ cuối kỳ tính thuế).

…”

+ Tại Điều 5 quy định: 

“Điều 5. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau: 

1. Sửa đổi, bổ sung khổ đầu Điều 7: 

“Điều 7. Thu nhập khác 

Thu nhập khác bao gồm các khoản thu nhập sau:” 

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 9 Điều 7: 

“9. Thu nhập từ chênh lệch tỷ giá, được xác định cụ thể như sau: 

Trong năm tính thuế doanh nghiệp có chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính, thì 

- Khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp được tính vào chi phí hoặc thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp. Khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ không liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp, nếu phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá tính vào chi phí tài chính, nếu phát sinh lãi chênh lệch tỷ giá tính vào thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế. 

- Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ cuối năm tài chính được bù trừ với lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ cuối năm tài chính. Sau khi bù trừ lãi hoặc lỗ chênh lệch tỷ giá liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp được tính vào thu nhập hoặc chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp. Lãi hoặc lỗ chênh lệch tỷ giá không liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp được tính vào thu nhập khác hoặc chi phí tài chính khi xác định thu nhập chịu thuế. 

Đối với khoản nợ phải thu và khoản cho vay có gốc ngoại tệ phát sinh trong kỳ, chênh lệch tỷ giá hối đoái được tính vào chi phí được trừ hoặc thu nhập là khoản chênh lệch giữa tỷ giá tại thời điểm phát sinh thu hồi nợ hoặc thu hồi khoản cho vay với tỷ giả tại thời điểm ghi nhận khoản nợ phải thu hoặc khoản cho vay ban đầu. 

Các khoản chênh lệch tỷ giá nêu trên không bao gồm chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư cuối năm là: tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ phải thu có gốc ngoại tệ”. 

* Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế về việc khai quyết toán thuế TNDN, chỉ tiêu B12 trên tờ khai quyết toán thuế TNDN được hướng dẫn như sau: 
“Chỉ tiêu [B12]: NNT kê khai các khoản điều chỉnh khác ngoài các khoản điều chỉnh đã nêu tại các chỉ tiêu từ [B9] đến [B11] dẫn đến giảm lợi nhuận chịu thuế. Các điều chỉnh này có thể bao gồm:

ii) Khoản lỗ chênh lệch tỷ giá ngoại tệ (thực hiện trong năm) đã được đưa vào Báo cáo kết quả kinh doanh của năm trước theo chế độ kế toán nhưng chưa được ghi nhận vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế của các năm trước do chưa thực hiện.

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế tỉnh Bình Dương trả lời như sau:

Trường hợp trong kỳ quyết toán niên độ tài chính năm 2023, Công ty có phát sinh khoản lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư cuối năm đối với các khoản mục tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ phải thu có gốc ngoại tệ nhưng chưa được ghi nhận vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế năm 2023 do chưa thực hiện thì khoản lỗ chênh lệch tỷ giá này không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của kỳ tính thuế năm 2023.

Về nguyên tắc đến kỳ quyết toán thuế TNDN năm 2024, các khoản mục tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ phải thu có gốc ngoại tệ được đánh giá lại ở cuối năm 2023 (năm trước) nếu đã được thực hiện thì khoản lỗ chênh lệch tỷ giá đã ghi nhận vào chỉ tiêu B7 của tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2023 thì được ghi vào chỉ tiêu B12 trên tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2024. Việc xác định số tiền cụ thể để ghi vào chỉ tiêu B12 trên tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2024, do Công ty tự xác định theo quy định của chính sách liên quan về xác định chênh lệch tỷ giá hối đoái hiện hành và phụ thuộc vào các khoản mục tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ phải thu có gốc ngoại tệ được đánh giá lại ở cuối năm 2023 đã được thực hiện hoàn toàn hay chưa thực hiện hoàn toàn.

Đề nghị Công ty căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Cục Thuế tỉnh Bình Dương trả lời cho Công ty biết để thực hiện./
 

 

THAM KHẢO

 


 

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.