QUY ĐỊNH VỀ ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VỀ ĐẦU TƯ MỞ RỘNG

Số: 10980/CTBDU-TTHT Ngày 23 tháng 04 năm 2024 V/v ưu đãi thuế TNDN

Kính gửi: CÔNG TY TNHH DONGIL RUBBER BELT VIỆT NAM
Địa chỉ: Lô F-1-CN, lô F-7-CN, khu công nghiệp Mỹ Phước 2,
phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, Bình Dương
MST: 3700716041

 

Cục Thuế nhận được văn bản số 202404/DRB ngày 08/04/2024 CÔNG TY TNHH DONGIL RUBBER BELT VIỆT NAM (gọi tắt là “Công ty”) vướng mắc về chính sách thuế. Qua nội dung văn bản nói trên, Cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội quy định:

- Tại khoản 4 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính quy định:

“4. Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 6 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 5 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“6. Về đầu tư mở rộng

a) Doanh nghiệp có dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động như mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ sản xuất (gọi chung là dự án đầu tư mở rộng) thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (bao gồm cả khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và Khu công nghiệp nằm trên địa bàn các đô thị loại I trực thuộc tỉnh) nếu đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại điểm này thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (bao gồm mức thuế suất, thời gian miễn giảm nếu có) hoặc được áp dụng thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại (không được hưởng mức thuế suất ưu đãi) bằng với thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn hoặc lĩnh vực ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại thì dự án đầu tư mờ rộng đó phải thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP đồng thời cũng thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn với dự án đang hoạt động.

Dự án đầu tư mở rộng quy định tại điểm này phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

- Nguyên giá tài sản cố định tăng thêm khi dự án đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động đạt tối thiểu từ 20 tỷ đồng đối với dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP hoặc từ 10 tỷ đồng đối với các dự án đầu tư mở rộng thực hiện tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP.

- Tỷ trọng nguyên giá tài sản cố định tăng thêm đạt tối thiểu từ 20% so với tổng nguyên giá tài sản cố định trước khi đầu tư.

- Công suất thiết kế khi đầu tư mở rộng tăng thêm tối thiểu từ 20% so với công suất thiết kế theo luận chứng kinh tế kỹ thuật trước khi đầu tư ban đầu.

...”

- Tại Điều 22 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 2018/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN có quy định:

“Điều 22. Thủ tục thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Doanh nghiệp tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ (-) vào thu nhập tính thuế để tự kê khai và tự quyết toán thuế với cơ quan thuế.”

Căn cứ các quy định trên, nếu Công ty có dự án đầu tư nhà xưởng 2 tại Bàu Bàng thực hiện lần đầu hoặc dự án đầu tư độc lập với dự án đầu tư đang hoạt động thì là dự án đầu tư mới; Dự án đầu tư mở rộng là dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động bằng cách mở rộng quy mô, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm hoặc cải thiện môi trường theo quy định của Luật Đầu tư hiện hành. Công ty tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế theo quy định.

Công ty căn cứ hướng dẫn nêu trên, đối chiếu với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế tại đơn vị để thực hiện đúng quy định.

Trên đây là ý kiến của Cục Thuế tỉnh Bình Dương trả lời cho Công ty biết để thực hiện./.

 

Số: 10980/CTBDU-TTHT Ngày 23 tháng 04 năm 2024
V/v ưu đãi thuế TNDN

https://binhduong.gdt.gov.vn/wps/portal/!ut/p/z1/rZJRb4IwFIV_iw88kt5CEXyETZ2IEOPGpC8LQtFuUnBUpv761RhfTIxbtC_Nzb39zunNQRTNERVpy5ep5JVI16pOaPcDSG8UOPEs8gbTPoz6Xvg67hkGhBjFiCKaCVnLFUoWXKzybSWWGjRcMg3yKmv2jWSlBjLdqWpbMiE1sHGaOzkGHUNBdJIWWHdYYejEKhjgIrOAGUdwnfEcJX-afr_llB7bV44L6j09jZwJJpBnGAXdKPKmpvlE7PPAdUaiPNjXPAyHSqTl7Ae9ieq7VMud_fOLLzcUIMZ3Klzg_chVeDzxrfFsAIZlPBZ_sR8w78T7iC7X1eIUW_652VBXZbMSku0kmj82nHVZOuZe_yomfZMkfnvwQv14BW6n8wtC3cqC/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.