THUẾ TNDN: Chính sách thuế đôi với khoản chi đóng góp vào các quỹ của Hiệp hội

Số: 15725/BTC-CST ngày 04 tháng 11 năm 2016

https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Thue-Phi-Le-Phi/Cong-van-15725-BTC-CST-2016-chinh-sach-thue-thu-nhap-ca-nhan-khoan-phi-hoi-vien-528842.aspx

Trả lời văn bản số 09/2016JBAH ngày 26/10/2016 của Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh (JBAH) (sau đây gọi tắt là Hiệp hội) kiến nghị về chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với khoản phí hội viên hàng năm đóng góp cho quỹ của Hiệp hội, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
Ngày 14/10/2016 Bộ Tài chính đã có công văn số 14518/BTC-CST gửi Hiệp hội về chính sách thuế đối với khoản phí hội viên hàng năm đóng góp cho quỹ của Hiệp hội. Theo đó, trường hợp doanh nghiệp đóng góp phí hội viên vào quỹ của Hiệp hội nếu không vượt quá mức quy định của Hiệp hội và có phiếu thu có đóng dấu của Hiệp hội cho doanh nghiệp thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.
Cá nhân đại diện doanh nghiệp tham gia Hiệp hội không phải nộp thuế TNCN đối với khoản phí hội viên hàng năm mà doanh nghiệp đóng góp cho quỹ của Hiệp hội. Trường hợp cá nhân đại diện doanh nghiệp tham gia Hiệp hội nhận được bất kỳ khoản thu nhập bằng tiền hay lợi ích nào từ Hiệp hội thì nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công theo quy định.
Bộ Tài chính có ý kiến để Hiệp hội biết, thực hiện./.
Số: 1568/CT-TTHT ngày 28 tháng 02 năm 2018
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Doanh-nghiep/Cong-van-1568-CT-TTHT-2018-chi-phi-duoc-tru-khi-xac-dinh-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-Ho-Chi-Minh-382433.aspx
Trả lời văn bản số không số ngày 12/01/2018 của Công ty hỏi về chi phí được trừ, Cục thuế TP có ý kiến như sau:
Căn cứ Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22/6/2015 Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:
“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.14. Phần chi đóng góp vào các quỹ của Hiệp hội (các Hiệp hội này được thành lập theo quy định của pháp luật) vượt quá mức quy định của Hiệp hội.
…"
Căn cứ văn bản 15725/BTC-CST của Bộ Tài chính ngày 04/11/2016 về chính sách thuế thu nhập cá nhân trả lời cho Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ theo các quy định trên, trường hợp Công ty có phát sinh khoản chi đóng phí hội viên các Hiệp hội (các Hiệp hội này được thành lập theo quy định của pháp luật) liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nếu các khoản chi phí đóng góp này không vượt quá mức quy định của Hiệp hội và đáp ứng điều kiện về chi phí được trừ theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì khoản chi phí này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.
Cục Thuế TP trả lời để Công ty biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại công văn này.

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.