XÁC ĐỊNH ƯU ĐÃI THUẾ TNDN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG HÀNG THUỶ SẢN

Số: 1883/TCT - CS Ngày 07 tháng 05 năm 2024 V/v chính sách thuế

 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Cần Thơ


    Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1220/CTCTH-TTKT2 ngày 11/3/2024 của Cục Thuế thành phố Cần Thơ về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với thu nhập từ hoạt động gia công hàng thủy sản của Công ty TNH MTV Án Độ Dương (Công ty).

    Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

    Tại khoản 2 và khoản 41 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định:

    "2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 4 như sau:

    Thu nhập từ chế biến nông sản, thủy sản được ưu đãi thuế quy định tại Nghị định này phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

    - Tỷ lệ giá trị nguyên vật liệu là nông sản, thủy sản trên chi phí sản xuất hàng hóa, sản phẩm từ 30% trở lên.

    - Sản phẩm, hàng hóa từ chế biến nông sản, thủy sản không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ trường hợp do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề xuất của Bộ Tài chính."

    14. Bổ sung Khoản 3a Điều 51 như sau:

    "3a. Áp dụng thuế suất 15% đối với thu nhập của doanh nghiệp trồng trọt, chăn nuôi, chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản ở địa bàn không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn"'.'

    Tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính quy định:

    "Điều 6. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 8 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư
số 151/2014/TT-BTC) như sau:

    1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1a Điều 8 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

    a) Thu nhập từ trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản của hợp tác xã và của doanh nghiệp được ưu đãi thuế (bao gồm ưu đãi về thuế suất, miễn giảm thuế) quy định tại Thông tư này là thu nhập từ sản phẩm do doanh nghiệp, hợp tác xã tự trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng và thu nhập từ chế biến nông sản, thủy sản (bao gồm cả trường hợp hợp tác xã, doanh nghiệp mua sản phấm nông sản, thủy sản về chế biến).

    Thu nhập của sản phẩm, hàng hoá chế biến từ nông sản, thuỷ sản được ưu đãi thuế (bao gồm ưu đãi về thuế suất, miễn giảm thuế) quy định tại Thông tư này phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

    - Tỷ lệ giá trị nguyên vật liệu là nông sản, thủy sản trên chi phí sản xuất hàng hóa, sản phẩm (giá thành sản xuất hàng hóa, sản phẩm) từ 30% trở lên.

    - Sản phẩm, hàng hóa từ chế biến nông sản, thủy sản không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ trường hợp do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề xuất của Bộ Tài chính.

    Doanh nghiệp phải xác định riêng thu nhập sản phẩm, hàng hóa chế biến từ nông sản, thủy sản để được hưởng ưu đãi thuế htu nhập doanh nghiệp.

    Tại điểm (ii) Khoản 2 Công văn số 5181/BTC-TCT ngày 15/4/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chính sách thuế đối với thu nhập từ hoạt động chế biến nông sản, thủy sản.

    Căn cứ các quy định nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế TP. Cần Thơ, trường hợp Công ty có phát sinh thu nhập từ hoạt động gia công chế biến thủy sản, tỷ lệ giá trị nguyên vật liệu nông sản, thủy sản do doanh nghiệp đưa vào phục vụ quá trình gia công chế biến tại doanh nghiệp trên chi phí sản xuất hàng hóa, sản phẩm thấp hơn 30%. Do đó, thu nhập từ hoạt động gia công hàng thủy sản của Công ty không được hưởng đãi thuế TNDN với thuế suất 15% theo quy định tại khoản 41 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ.

    Đề nghị Cục Thuế thành phố Cần Thơ căn cứ quy định pháp luật, tình hình thực tế của doanh nghiệp để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định./. 

THAM KHẢO

Số: 1883/TCT - CS Ngày 07 tháng 05 năm 2024
V/v chính sách thuế 

https://www.gdt.gov.vn/wps/wcm/connect/33eb7b6a-1ed0-49a1-b9c4-a6d6aab1cb52/CV+1883.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE33eb7b6a-1ed0-49a1-b9c4-a6d6aab1cb52

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.