Kê khai thuế hoạt động quảng cáo của Facebook, Google

Trả lời văn bản số Yazawa Meat/2022/001 ngày 22/12/2022 của Công ty TNHH Yazawa Meat Việt Nam (Công ty) về kê khai thuế hoạt động quảng cáo của Facebook và mua dung lượng lưu trữ của Google, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
          Căn cứ khoản 2 Điều 8 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng:
          “Điều 8. Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng
          2. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu áp dụng như sau:
          a) Đối tượng áp dụng:
          …
          - Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật đầu tư và các tổ chức khác không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật, trừ các tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu khí quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 7 Nghị định này.
- Tổ chức kinh tế khác, trừ trường hợp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 7 Nghị định này.”
          Căn cứ Điều 14, Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn nguyên tắc và điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào (đã được, sửa đổi bổ sung tại Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 26/2015/TT-BTC, Thông tư 173/2016/TT-BTC)
          Căn cứ Điều 4 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam:
          “Điều 4. Người nộp thuế:
          1. Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 8 Mục 2 Chương II hoặc Điều 14 Mục 4 Chương II, kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam. Việc kinh doanh được tiến hành trên cơ sở hợp đồng nhà thầu với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc với tổ chức, cá nhân nước ngoài khác đang hoạt động kinh doanh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng nhà thầu phụ.
          Việc xác định Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài có cơ sở thường trú tại Việt Nam, hoặc là đối tượng cư trú tại Việt Nam thực hiện theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành.
          Trong trường hợp Hiệp định tránh đánh thuế hai lần mà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ký kết có quy định khác về cơ sở thường trú, đối tượng cư trú thì thực hiện theo quy định của Hiệp định đó.
          2. Tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, tổ chức đăng ký hoạt động theo pháp luật Việt Nam, tổ chức khác và cá nhân sản xuất kinh doanh: mua dịch vụ, dịch vụ gắn với hàng hóa hoặc trả thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng nhà thầu hoặc hợp đồng nhà thầu phụ; mua hàng hóa theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ hoặc theo các điều khoản thương mại quốc tế (Incoterms); thực hiện phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ thay cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Bên Việt Nam) bao gồm:
          - Các tổ chức kinh doanh được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và Luật Hợp tác xã;
          - Các tổ chức kinh tế của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang, tổ chức sự nghiệp và các tổ chức khác;
          - Nhà thầu dầu khí hoạt động theo Luật Dầu khí;
          - Chi nhánh của Công ty nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam;
          - Tổ chức nước ngoài hoặc đại diện của tổ chức nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam;
          - Văn phòng bán vé, đại lý tại Việt Nam của Hãng hàng không nước ngoài có quyền vận chuyển đi, đến Việt Nam, trực tiếp vận chuyển hoặc liên danh;
          - Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ vận tải biển của hãng vận tải biển nước ngoài; đại lý tại Việt Nam của Hãng giao nhận kho vận, hãng chuyển phát nước ngoài;
          - Công ty chứng khoán, tổ chức phát hành chứng khoán, công ty quản lý quỹ, ngân hàng thương mại nơi quỹ đầu tư chứng khoán hoặc tổ chức nước ngoài mở tài khoản đầu tư chứng khoán;
          - Các tổ chức khác ở Việt Nam;
          - Các cá nhân sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.
          Người nộp thuế theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 4 Chương I có trách nhiệm khấu trừ số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn tại Mục 3 Chương II trước khi thanh toán cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài.”
          Căn cứ Chương IX Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác của nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam:
            + Tại Điều 73 về các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác của nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam          “1. Nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác với tổ chức, cá nhân ở Việt Nam (sau đây gọi là nhà cung cấp ở nước ngoài).
          2. Tổ chức, cá nhân ở Việt Nam mua hàng hóa, dịch vụ của nhà cung cấp ở nước ngoài.
          …”
          + Tại Điều 76 hướng dẫn việc đăng ký thuế trực tiếp của nhà cung cấp ở nước ngoài;
          + Tại  Điều 77 hướng dẫn việc khai thuế, tính thuế trực tiếp của nhà cung cấp ở nước ngoài;
          + Tại Điều 78 hướng dẫn việc nộp thuế trực tiếp của nhà cung cấp ở nước ngoài;
          + Tại Điều 79 hướng dẫn ủy quyền thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế tại Việt Nam của nhà cung cấp ở nước ngoài;
          + Tại Điều 81 hướng dẫn trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân ở Việt Nam có liên quan trong trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ của nhà cung cấp ở nước ngoài:
          “1. Tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, tổ chức đăng ký hoạt động theo pháp luật Việt Nam mua hàng hóa, dịch vụ của nhà cung cấp ở nước ngoài hoặc thực hiện phân phối hàng hoá, cung cấp dịch vụ thay cho nhà cung cấp ở nước ngoài mà nhà cung cấp ở nước ngoài không thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76, Điều 77, Điều 78, Điều 79 Thông tư này thì tổ chức mua hàng hoá, dịch vụ hoặc phân phối hàng hoá, dịch vụ thay cho nhà cung cấp ở nước ngoài có nghĩa vụ kê khai, khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà cung cấp ở nước ngoài số thuế phải nộp theo quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính.
          …”
          Căn cứ Thông báo số 357/TB-DNL ngày 19/11/2022 của Cục Thuế Doanh nghiệp lớn về danh sách Nhà cung cấp nước ngoài đăng ký thuế tại Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC. 
          Căn cứ các quy định trên và tài liệu đính kèm:
          Trường hợp Công ty có ký hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ Google Ireland Limited (không nằm trong danh sách Nhà cung cấp nước ngoài đăng ký thuế tại Việt Nam của Thông báo số 357/TB-DNL) và nhà cung cấp dịch vụ này chưa đăng ký thuế trực tiếp tại Việt Nam thì Công ty thực hiện nghĩa vụ và kê khai thuế nhà thầu theo hướng dẫn tại Thông tư 103/2014/TT-BTC.
          Trường hợp nhà cung cấp dịch vụ Meta Platforms Ireland Limited (nằm trong danh sách Nhà cung cấp nước ngoài đăng ký thuế tại Việt Nam của Thông báo số 357/TB-DNL) (nhà thầu Meta) đã thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế tại Việt Nam từ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế theo quy định tại Điều 76, Điều 77, Điều 78, Điều 79 Thông tư 80/2021/TT-BTC thì về nguyên tắc:
          - Nếu khoản thu nhập nhà thầu Meta đã đăng ký, kê khai, nộp thuế GTGT và TNDN từ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế thì khi Công ty trả thu nhập phát sinh từ nguồn thu nhập đã đăng ký trên, Công ty không phải thực hiện kê khai, nộp thuế.
          - Nếu khoản thu nhập nhà thầu Meta đã đăng ký, kê khai, nộp thuế GTGT từ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế mà chưa kê khai thuế TNDN thì khi Công ty trả thu nhập phát sinh từ nguồn thu nhập đã đăng ký trên, Công ty có trách nhiệm phải thực hiện kê khai, khấu trừ và nộp thuế thay thuế TNDN cho nhà thầu nước ngoài theo quy định.
          Về nguyên tắc thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ nếu đáp ứng các điều kiện khấu trừ GTGT theo hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC, Điều 1 Thông tư 173/2016/TT-BTC).
          Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Công ty biết và thực hiện./.

 

THAM KHẢO
Kê khai thuế hoạt động quảng cáo của Facebook, Google

Công văn số 3585 ngày 28/03/2023 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.