PHÁP LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI

Tổng hợp các Văn bản quy phạm pháp luật
(Cập nhật ngày 30/3/2023)
*** Luật:
Văn bản hợp nhất: Số: 19/VBHN-VPQH ngày 16 tháng 12 năm 2019/Luật Bảo hiểm xã hội/Hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Van-ban-hop-nhat-19-VBHN-VPQH-2019-Luat-Bao-hiem-xa-hoi-439254.aspx


*** Nghị định: 
1. Số: 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015/Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc/Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Nghi-dinh-115-2015-ND-CP-huong-dan-Luat-bao-hiem-xa-hoi-bat-buoc-279974.aspx


2. Số: 134/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2015/Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện/ Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2016

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Nghi-dinh-134-2015-ND-CP-huong-dan-Luat-Bao-hiem-xa-hoi-ve-bao-hiem-xa-hoi-tu-nguyen-280020.aspx


3. Số: 30/2016/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016/Nghị định quy định chi Tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp/Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2016

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-dinh-30-2016-ND-CP-dau-tu-tu-quy-bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-y-te-bao-hiem-that-nghiep-293312.aspx


4. Nghị quyết số: 93/2015/QH13 ngày 22 tháng 06 năm 2015/Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Nghi-quyet-93-2015-QH13-thuc-hien-chinh-sach-huong-bao-hiem-xa-hoi-mot-lan-doi-voi-nguoi-lao-dong-282360.aspx


5. Số: 143/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2018/Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Nghi-dinh-143-2018-ND-CP-bao-hiem-xa-hoi-bat-buoc-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai-lam-o-Viet-Nam-346012.aspx


6. Số: 108/2021/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2021/Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng/Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 01 năm 202

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-108-2021-ND-CP-dieu-chinh-luong-huu-tro-cap-bao-hiem-xa-hoi-va-tro-cap-hang-thang-468387.aspx


7. Số: 42/2023/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2023/Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng/Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 8 năm 2023

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Nghi-dinh-42-2023-ND-CP-dieu-chinh-luong-huu-tro-cap-bao-hiem-xa-hoi-tro-cap-hang-thang-557323.aspx


8. Số: 12/2022/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2022/Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng/Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 01 năm 2022

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-12-2022-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-lao-dong-bao-hiem-nguoi-lam-viec-nuoc-ngoai-479312.aspx


*** Thông tư:
1. Văn bản hợp nhất:
Accordion title 1

Accordion content 1.

Accordion title 2

Accordion content 2.

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.