PHÁP LUẬT KẾ TOÁN

LUẬT
Số: 14/VBHN-VPQH ngày 04 tháng 7 năm 2019 Luật Kế toán

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Van-ban-hop-nhat-14-VBHN-VPQH-2019-Luat-Ke-toan-nam-2015-424235.aspx

-------------------------------------------------
NGHỊ ĐỊNH
1. Số: 02/VBHN-BTC ngày 14 tháng 01 năm 2019 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Van-ban-hop-nhat-02-VBHN-BTC-2019-Nghi-dinh-huong-dan-Luat-ke-toan-407093.aspx

2. Số: 07/VBHN-BTC ngày 20 tháng 4 năm 2022 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Van-ban-hop-nhat-07-VBHN-BTC-2022-Nghi-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-ke-toan-512066.aspx

-------------------------------------------------
THÔNG TƯ
Số: 04/VBHN-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2020 Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Van-ban-hop-nhat-04-VBHN-BTC-2020-Thong-tu-huong-dan-Che-do-ke-toan-doanh-nghiep-436250.aspx

Số: 133/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2016 Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-133-2016-TT-BTC-huong-dan-che-do-ke-toan-doanh-nghiep-nho-va-vua-284997.aspx

Số: 20/2006/TT-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (06) chuẩn mực kế toán (đợt 4) áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc các ngành, các thành phần kinh tế trong cả nước

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Thong-tu-20-2006-TT-BTC-huong-dan-ke-toan-thuc-hien-sau-chuan-muc-ke-toan-theo-Quyet-dinh-12-2005-QD-BTC-10875.aspx

Số: 21/2006/TT-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 hướng dẫn kế toán thực hiện ba (03) chuẩn mực kế toán (đợt 5) áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc các ngành, các thành phần kinh tế trong cả nước. Chuẩn mực kế toán số 19 “Hợp đồng bảo hiểm” sẽ hướng dẫn sau

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Thong-tu-21-2006-TT-BTC-huong-dan-ke-toan-thuc-hien-4-chuan-muc-ke-toan-theo-Quyet-dinh-100-2005-QD-BTC-10916.aspx

Số: 161/2007/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2007 Hướng dẫn thực hiện mười sáu (16) chuẩn mực kế toán ban hành kèm theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001, Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002, Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Thong-tu-161-2007-TT-BTC-thuc-hien-16-chuan-muc-ke-toan-theo-Quyet-dinh-149-2001-QD-BTC-165-2002-QD-BTC-234-2003-QD-BTC/61421/noi-dung.aspx

Số: 202/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 Thông tư hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Thong-tu-so-202-2014-TT-BTC-huong-dan-phuong-phap-lap-trinh-bay-Bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-263617.aspx

-------------------------------------------------
QUYẾT ĐỊNH BỘ TÀI CHÍNH
Số: 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 Ban hành bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 1) có số hiệu và tên gọi sau đây:
1 - Chuẩn mực số 02 - Hàng tồn kho;
2 - Chuẩn mực số 03 - Tài sản cố định hữu hình;
3 - Chuẩn mực số 04 - Tài sản cố định vô hình;
4 - Chuẩn mực số 14 - Doanh thu và thu nhập khác.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Quyet-dinh-149-2001-QD-BTC-bon-04-chuan-muc-ke-toan-Viet-Nam-dot-1-Hang-ton-khoTai-san-co-dinh-huu-hinh-vo-hinh-Doanh-thu-nhap-khac-48964.aspx

Số: 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 ban hành sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 2) có số hiệu và tên gọi sau đây:
- Chuẩn mực số 01 - Chuẩn mực chung;
- Chuẩn mực số 06 - Thuê tài sản;
- Chuẩn mực số 10 - ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái;
- Chuẩn mực số 15 - Hợp đồng xây dựng;
- Chuẩn mực số 16 - Chi phí đi vay;
- Chuẩn mực số 24 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Quyet-dinh-165-2002-QD-BTC-sau-06-chuan-muc-ke-toan-Viet-Nam-50537.aspx

Số: 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 Ban hành sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 3) có số hiệu và tên gọi sau đây:
1- Chuẩn mực số 05- Bất động sản đầu tư;
2- Chuẩn mực số 07- Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết;
3- Chuẩn mực số 08- Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh;
4- Chuẩn mực số 21- Trình bày báo cáo tài chính;
5- Chuẩn mực số 25- Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con;
6- Chuẩn mực số 26- Thông tin về các bên liên quan.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Quyet-dinh-234-2003-QD-BTC-cong-bo-sau-06-Chuan-muc-ke-toan-Viet-Nam-dot-3-53084.aspx

Số: 12/2005/QĐ-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2005 Ban hành sáu (06) Chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 4) có số hiệu và tên gọi sau đây:
1. Chuẩn mực số 17 - Thuế thu nhập doanh nghiệp;
2. Chuẩn mực số 22 - Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự;
3. Chuẩn mực số 23 - Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm;
4. Chuẩn mực số 27 - Báo cáo tài chính giữa niên độ;
5. Chuẩn mực số 28 - Báo cáo bộ phận;
6. Chuẩn mực số 29 - Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Quyet-dinh-12-2005-QD-BTC-sau-06-chuan-muc-ke-toan-Viet-Nam-dot-4-52863.aspx

Số: 100/2005/QĐ-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2005 Ban hành bốn (04) Chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 5) có số hiệu và tên gọi sau đây:
- Chuẩn mực số 11 - “Hợp nhất kinh doanh”;
- Chuẩn mực số 18 - “Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng”;
- Chuẩn mực số 19 - “Hợp đồng bảo hiểm”;
- Chuẩn mực số 30 - “Lãi trên cổ phiếu”.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Quyet-dinh-100-2005-QD-BTC-bon-04-chuan-muc-ke-toan-Viet-Nam-dot-5-8555.aspx

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.