PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

Tổng hợp các Văn bản quy phạm pháp luật
(Cập nhật ngày 30/3/2023)
*** Luật:
Bộ luật số: 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019/Bộ luật Lao động/Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Bo-Luat-lao-dong-2019-333670.aspx

*** Nghị định: 
1. Số: 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020/Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động/Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2021

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-145-2020-ND-CP-huong-dan-Bo-luat-Lao-dong-ve-dieu-kien-lao-dong-quan-he-lao-dong-459400.aspx


2. Số: 38/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2022/Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động/Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-38-2022-ND-CP-muc-luong-toi-thieu-nguoi-lao-dong-lam-viec-theo-hop-dong-515984.aspx


3. Số: 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020/Nghị định quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam/Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2021

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-152-2020-ND-CP-quan-ly-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai-lam-viec-tai-Viet-Nam-280261.aspx


4. Số: 83/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2022/Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý/Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 10 năm 2022

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-83-2022-ND-CP-nghi-huu-o-tuoi-cao-hon-doi-voi-can-bo-cong-chuc-giu-chuc-vu-lanh-dao-532833.aspx


5. Số: 135/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2020/Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu/Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-135-2020-ND-CP-tuoi-nghi-huu-445512.aspx


6. Số: 12/2022/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2022/Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng/Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 01 năm 2022

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-12-2022-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-lao-dong-bao-hiem-nguoi-lam-viec-nuoc-ngoai-479312.aspx


6. Số: 38/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2022/Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động/Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-38-2022-ND-CP-muc-luong-toi-thieu-nguoi-lao-dong-lam-viec-theo-hop-dong-515984.aspx


*** Thông tư:
1. Số: 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2020/Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên/Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2021:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-09-2020-TT-BLDTBXH-huong-dan-Bo-luat-Lao-dong-ve-lao-dong-chua-thanh-nien-466418.aspx


2. Số: 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2020/Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con/Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-10-2020-TT-BLDTBXH-huong-dan-Bo-luat-Lao-dong-noi-dung-hop-dong-lao-dong-454406.aspx


3. Số: 06/VBHN-BYT ngày 09 tháng 6 năm 2023/Thông tư Hướng dẫn khám sức khỏe/Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Van-ban-hop-nhat-06-VBHN-BYT-2023-Thong-tu-huong-dan-kham-suc-khoe-569266.aspx

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.