BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

Tổng hợp các Văn bản quy phạm pháp luật (Cập nhật ngày 30/3/2023)

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ
Tổng hợp các Văn bản quy phạm pháp luật
(Cập nhật ngày 30/3/2023)

*** Luật:
Số: 24/VBHN-VPQH ngày 29 tháng 12 năm 2022/Quốc hội ban hành Bộ luật Tố tụng dân sự/ Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Van-ban-hop-nhat-24-VBHN-VPQH-2022-Bo-luat-To-tung-dan-su-559869.aspx

*** Nghị định: 

Nghị quyết 103/2015/QH13 về thi hành Bộ luật tố tụng dân sự do Quốc hội ban hành: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Nghi-quyet-103-2015-QH13-thi-hanh-Bo-luat-to-tung-dan-su-298383.aspx

*** Thông tư:

Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP hướng dẫn quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự 92/2015/QH13 về trả lại đơn khởi kiện, quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Nghi-quyet-04-2017-NQ-HDTP-huong-dan-tra-lai-don-khoi-kien-quyen-nop-don-khoi-kien-lai-vu-an-318438.aspx
Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định về biện pháp khẩn cấp tạm thời của Bộ luật Tố tụng dân sự do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Nghi-quyet-02-2020-NQ-HDTP-ap-dung-bien-phap-khan-cap-tam-thoi-cua-Bo-luat-To-tung-dan-su-457919.aspx
Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC quy định việc phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân trong việc thi hành quy định của Bộ luật tố tụng dân sự: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Thong-tu-02-2016-TTLT-TANDTC-VKSNDTC-phoi-hop-Vien-kiem-sat-Toa-an-thi-hanh-Bo-luat-to-tung-dan-su-324698.aspx
Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC quy định việc phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân trong việc thi hành quy định của Bộ luật tố tụng dân sự: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Thong-tu-02-2016-TTLT-TANDTC-VKSNDTC-phoi-hop-Vien-kiem-sat-Toa-an-thi-hanh-Bo-luat-to-tung-dan-su-324698.aspx
*** Công văn:

Công văn 55/TANDTC-PC năm 2018 về tiêu chí xác định vụ việc hòa giải thành, đối thoại thành do Tòa án nhân dân tối cao ban hành: https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Thu-tuc-To-tung/Cong-van-55-TANDTC-PC-2018-tieu-chi-xac-dinh-vu-viec-hoa-giai-thanh-doi-thoai-thanh-377396.aspx
Công văn 152/TANDTC-PC năm 2017 giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng, xử lý nợ xấu do Tòa án nhân dân tối cao ban hành: https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Tien-te-Ngan-hang/Cong-van-152-TANDTC-PC-2017-giai-quyet-tranh-chap-hop-dong-tin-dung-xu-ly-no-xau-355718.aspx
 

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.