PHÁP LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Tổng hợp các Văn bản quy phạm pháp luật
(Cập nhật ngày 30/3/2023)

LUẬT

1. Số: 07/VBHN-VPQH ngày 12 tháng 12 năm 2017 Luật Các tổ chức tín dụng

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Van-ban-hop-nhat-07-VBHN-VPQH-2017-Luat-Cac-to-chuc-tin-dung-377040.aspx

2. Số: 25/VBHN-VPQH ngày 29 tháng 12 năm 2022 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Van-ban-hop-nhat-25-VBHN-VPQH-2022-Luat-Ngan-hang-Nha-nuoc-Viet-Nam-559965.aspx

3. Luật số: 14/2022/QH15 ngày 15 tháng 11 năm 2022 Luật Phòng, chống rửa tiền

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Luat-14-2022-QH15-Phong-chong-rua-tien-519327.aspx

Accordion title 2

Accordion content 2.

 

---------------------------------------------------------------
NGHỊ ĐỊNH

1. Số: 09/VBHN-NHNN ngày 22 tháng 02 năm 2019 Nghị định về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Van-ban-hop-nhat-09-VBHN-NHNN-2019-hoat-dong-cua-cong-ty-tai-chinh-cong-ty-cho-thue-tai-chinh-410043.aspx

2. Số: 40/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 05 năm 2012 Nghị định về nghiệp vụ phát hành tiền; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Nghi-dinh-40-2012-ND-CP-nghiep-vu-phat-hanh-tien-bao-quan-van-chuyen-tai-san-138731.aspx

3. Số: 93/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 08 năm 2017 Nghị định về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Nghi-dinh-93-2017-ND-CP-che-do-tai-chinh-to-chuc-tin-dung-danh-gia-hieu-qua-dau-tu-von-nha-nuoc-358448.aspx

4. Số: 01/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2014 Nghị định về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-dinh-01-2014-ND-CP-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-mua-co-phan-to-chuc-tin-dung-Viet-Nam-218244.aspx

5. Số: 96/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Nghi-dinh-96-2014-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-tien-te-va-ngan-hang-254293.aspx

6. Số: 86/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 Nghị định quy định mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Nghi-dinh-86-2019-ND-CP-muc-von-phap-dinh-cua-to-chuc-tin-dung-chi-nhanh-ngan-hang-nuoc-ngoai-399842.aspx

 

---------------------------------------------------------------
THÔNG TƯ

Số: 02/2023/TT-NHNN ngày 23 tháng 4 năm 2023 Thông tư quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-02-2023-TT-NHNN-to-chuc-tin-dung-co-cau-lai-thoi-han-tra-no-ho-tro-khach-hang-564081.aspx

Số: 07/VBHN-NHNN ngày 21 tháng 02 năm 2023 Thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Van-ban-hop-nhat-07-VBHN-NHNN-2023-Thong-tu-bao-dam-an-toan-hoat-dong-ngan-hang-559958.aspx

 

Số: 13/VBHN-NHNN ngày 03 tháng 11 năm 2022 Thông tư quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Van-ban-hop-nhat-13-VBHN-NHNN-2022-Thong-tu-cho-vay-to-chuc-tin-dung-duoc-kiem-soat-dac-biet-561168.aspx

Số: 11/2022/TT-NHNN ngày 30 tháng 9 năm 2022 Thông tư quy định về bảo lãnh ngân hàng

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-11-2022-TT-NHNN-bao-lanh-ngan-hang-488950.aspx

Số: 01/VBHN-NHNN ngày 10 tháng 01 năm 2022 Quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Van-ban-hop-nhat-01-VBHN-NHNN-2022-Thong-tu-kiem-toan-doc-lap-doi-voi-to-chuc-tin-dung-504899.aspx

Số: 03/VBHN-NHNN ngày 13 tháng 01 năm 2022 Thông tư quy định hoạt động kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Van-ban-hop-nhat-03-VBHN-NHNN-2022-Thong-tu-cung-ung-san-pham-phai-sinh-lai-suat-505455.aspx

Số: 06/VBHN-NHNN ngày 24 tháng 01 năm 2022 quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Van-ban-hop-nhat-06-VBHN-NHNN-2022-Thong-tu-cap-Giay-phep-cua-ngan-hang-thuong-mai-506920.aspx

Số: 11/2021/TT-NHNN ngày 30 tháng 7 năm 2021 Thông tư quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-11-2021-TT-NHNN-su-dung-du-phong-de-xu-ly-rui-ro-hoat-dong-cua-to-chuc-tin-dung-483459.aspx


 

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.