PHÁP LUẬT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, TIẾP CÔNG DÂN

LUẬT

1. Luật khiếu nại Số: 03/VBHN-VPQH ngày 06 tháng 8 năm 2021

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Van-ban-hop-nhat-03-VBHN-VPQH-2021-Luat-khieu-nai-524468.aspx

2. Luật tố cáo Số: 10/VBHN-VPQH ngày 15 tháng 7 năm 2020

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Van-ban-hop-nhat-10-VBHN-VPQH-2020-Luat-To-cao-457497.aspx

3. Luật tiếp công dân số: 42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-tiep-cong-dan-2013-215839.aspx

 

---------------------------------------------------------------
NGHỊ ĐỊNH

1. Nghị định 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại 2011 (Có mẫu đơn)

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Nghi-dinh-124-2020-ND-CP-huong-dan-thi-hanh-Luat-Khieu-nai-455647.aspx

2. Nghị định 64/2014/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Tiếp công dân

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-64-2014-nd-cp-huong-dan-luat-tiep-cong-dan-237609.aspx

3. Nghị định 31/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật tố cáo được Chính phủ ban hành ngày 10/4/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-31-2019-nd-cp-huong-dan-luat-to-cao-411596.aspx

4. 

 

5. 

 

6. 

 

 

---------------------------------------------------------------
THÔNG TƯ

1. Thông tư 05/2021/TT-TTCP quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-05-2021-TT-TTCP-quy-trinh-xu-ly-don-khieu-nai-don-to-cao-don-kien-nghi-phan-anh-484771.aspx?anchor=dieu_6.

2. 

.

 


 

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.