PHÁP LUẬT PHÁ SẢN

Tổng hợp các Văn bản quy phạm pháp luật
 
*** Luật:
Luật Số: 51/2014/QH13 ngày 19 tháng 06 năm 2014 Luật phá sản/Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/Luat-Pha-san-2014-238641.aspx*** Nghị định: 
*) Số: 22/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 VBHN Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản/Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 4 năm 2015.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-22-2015-ND-CP-huong-dan-Luat-Pha-san-ve-Quan-tai-vien-va-hanh-nghe-quan-ly-thanh-ly-tai-san-266651.aspx

*) Số: 82/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã/Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2020.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-82-2020-ND-CP-xu-phat-hanh-chinh-linh-vuc-hon-nhan-thi-hanh-an-pha-san-doanh-nghiep-392611.aspx


*** Thông tư và văn bản khác
*) Số: 3089/BTP-TCTHADS ngày 09 tháng 9 năm 2016 Bộ Tư pháp V/v thi hành quyết định của Tòa án liên quan đến giải quyết phá sản

https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Doanh-nghiep/Cong-van-3089-BTP-TCTHADS-thi-hanh-quyet-dinh-Toa-an-giai-quyet-pha-san-2016-326911.aspx

*) Số: 199/TANDTC-PC ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Tòa án nhân dân tối cao V/v thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong giải quyết phá sản

https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Doanh-nghiep/Cong-van-199-TANDTC-PC-2020-ket-qua-giai-dap-truc-tuyen-vuong-mac-trong-giai-quyet-pha-san-460204.aspx?v=d

*) Số: 01/2015/TT-CA ngày 08 tháng 10 năm 2015 Thông tư quy định về quy chế làm việc của các Tổ Thẩm phán trong quá trình giải quyết vụ việc phá sản/Thông tư này có hiệu lực từ ngày 26 tháng 11 năm 2015.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Thong-tu-01-2015-TT-CA-Quy-che-lam-viec-to-tham-phan-trong-qua-trinh-giai-quyet-vu-viec-pha-san-293201.aspx

*) Số: 03/2016/NQ-HĐTP ngày 26 tháng 8 năm 2016 Nghị quyết này hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật phá sản/Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 01 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 9 năm 2016.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-quyet-03-2016-NQ-HDTP-huong-dan-thi-hanh-quy-dinh-Luat-pha-san-304588.aspx

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.