PHÁP LUẬT QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tổng hợp các Văn bản quy phạm pháp luật
(Cập nhật ngày 30/3/2023)
*** Luật:
1. Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-VPQH Luật Sở hữu trí tuệ ngày 08/7/2022/Luật này quy định về sở hữu trí tuệ/Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2006

https://quochoi.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?ItemID=72721
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Van-ban-hop-nhat-11-VBHN-VPQH-2022-Luat-So-huu-tri-tue-556862.aspx*** Nghị định: 
1. Số: 04/VBHN-BKHCN ngày 18 tháng 01 năm 2019/Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ/Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Van-ban-hop-nhat-04-VBHN-BKHCN-2019-Nghi-dinh-huong-dan-Luat-So-huu-tri-tue-423089.aspx

2. Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan/Số: 17/2023/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2023/Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2023

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Nghi-dinh-17-2023-ND-CP-huong-dan-Luat-So-huu-tri-tue-ve-quyen-tac-gia-quyen-lien-quan-565147.aspx

3. Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ/Số: 65/2023/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2023/ghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 23 tháng 8 năm 2023.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Nghi-dinh-65-2023-ND-CP-huong-dan-Luat-So-huu-tri-tue-so-huu-cong-nghiep-576846.aspx

4. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan/ Số: 380/VBHN-BVHTTDL ngày 09 tháng 02 năm 2022/Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 12 năm 2013

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Van-ban-hop-nhat-380-VBHN-BVHTTDL-2022-Nghi-dinh-xu-phat-hanh-chinh-quyen-tac-gia-507068.aspx

5. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp/Số: 01/VBHN-BKHCN ngày 06 tháng 01 năm 2022/Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2013

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Van-ban-hop-nhat-01-VBHN-BKHCN-2022-Nghi-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-so-huu-cong-nghiep-511233.aspx

6. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng/Số: 01/VBHN-BCT ngày 10 tháng 7 năm 2019/Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Van-ban-hop-nhat-01-VBHN-BCT-2019-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-hoat-dong-thuong-mai-420493.aspx


*** Thông tư
1. Thông tư quy định các mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan/Số: 08/2023/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 06 năm 2023/Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2023

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Thong-tu-08-2023-TT-BVHTTDL-mau-dang-ky-quyen-tac-gia-quyen-lien-quan-568340.aspx

2. Thông tư liên tịch 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP hướng dẫn giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại Toà án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Tư pháp ban hành ngày 03 tháng 4 năm 2008/Thông tư này có hiệu lực sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Thong-tu-lien-tich-02-2008-TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT-DL-BKH-CN-BTP-huong-dan-ap-dung-quy-dinh-cua-phap-luat-giai-quyet-cac-tranh-chap-65887.aspx


 

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.