PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Tổng hợp các Văn bản quy phạm pháp luật
 
*** Luật:
VBHN Số: 17/VBHN-VPQH ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Văn phòng Quốc hội hợp nhất Luật Thương mại/Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2006.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Van-ban-hop-nhat-17-VBHN-VPQH-2019-Luat-Thuong-mai-424692.aspx*** Nghị định: 
*) VBHN Số: 14/VBHN-BCT ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Bộ Công thương hợp nhất Nghị định về thương mại điện tử/Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Van-ban-hop-nhat-14-VBHN-BCT-2021-Nghi-dinh-quan-ly-hoat-dong-thuong-mai-dien-tu-496569.aspx

*) VBHN Số: 04/VBHN-BCT ngày 24 tháng 02 năm 2022 của Bộ Công thương hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng/Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 2020.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Van-ban-hop-nhat-04-VBHN-BCT-2022-Nghi-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-thuong-mai-506619.aspx


*** Thông tư và văn bản khác
*) VBHN Số: 05/VBHN-BCT ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Bộ Công thương hợp nhất Thông tư quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động/Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2016.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Van-ban-hop-nhat-05-VBHN-BCT-2022-Thong-tu-quan-ly-hoat-dong-thuong-mai-dien-tu-507547.aspx

*) VBHN Số: 06/VBHN-BCT ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Bộ Công thương hợp nhất Thông tư quy định về quản lý website thương mại điện tử/Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2015.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Van-ban-hop-nhat-06-VBHN-BCT-2022-Thong-tu-quan-ly-website-thuong-mai-506928.aspx

*) Số: 65/2022/TT-BTC ngày 02 tháng 11 năm 2022 Thông tư quy định chi tiết khoản 2, Điều 91 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng/Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-65-2022-TT-BTC-huong-dan-Khoan-2-Dieu-91-Nghi-dinh-98-2020-ND-CP-539694.aspx

VP&Partners Tax Agent

VP 1: 54/132 Vũ Huy Tấn, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP 2: 61/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.